2014. április 23., szerda

Keresztút - A Magyarság üdvtörténete 04.21.


Az alábbiakban olyan felismerésekről olvashatunk, ami alapjaiban rendítheti meg eddigi elképzeléseinket Jézus és a Magyarság sorsáról.


Keresztút

A Magyar Nemzet és a Magyar Szent Korona üdvtörténeti útja,     
 Jézus keresztútjának párhuzamábanA spirituális érzékenységű és értékrendű ember, az életét, életének eseményeit egy tanulási folyamatnak, spirituális tapasztalatnak tekinti. Ez egy út, a tudatosságunk kiterjesztése a spirituális régiókba.

A spirituális tudatosság velejárója, hogy megjelenik és kiteljesedik  nemzeti tudatosságunk. Ennek eredménye, hogy az út ezen szakaszában találkozunk a magyar nemzet történelmének másik szempontú megértésével. Ekkor fedezhetjük fel azt, hogy történelmünk eseményei mennyire párhuzamosak Jézus kereszthalálát eredményező keresztúttal, vagyis, hogy a magyar nemzet, áldozatával felvállalta a keresztutat a többi nemzet számára.

Mennyire a véletlenek műve mindez? Meglátható a Fényben a spirituális valóság képe, az, hogy mindvégig a nemzet - és főként annak szakrális vezetői, királyai, - teljes tudatosságukban ismerték és vállalták ezt.

Ha következetesen végighaladunk a nemzet történelmén, akkor láthatjuk, hogy bizony  végigjártuk ezt az utat. Most érkezünk el a felemelkedéshez. De mi szükséges még ahhoz, hogy a szakrális tudatosságban megtett út értelme és eredménye elérjen a hétköznapi tudatosságú tömegekhez is? Szükséges-e egyáltalán tenni érte?

Azt gondolom, hogyha a megtett út értelme és az áldozat felismerése eljutna a nemzet többségét alkotó tömegek tudatosságához, az ebből eredő változás megjelenne a látható, fizikai, hétköznapi világ szintjén is. Azaz a nemzet kiléphetne az eddigi gyarmati létből, egy nagyobb tiszteletet és erkölcsöt élő társadalmi létbe. Lehet, hogy ezért nem is kéne már tennünk semmit. Én mindenesetre azt gondolom, hogy tehetünk érte. Legalább azt, hogy a spirituális felismeréseinket megosztjuk a nemzettársainkkal, így segítve és inspirálva Őket.

Erre teszek most kísérletet, hogy átadom a keresztút során tanult tapasztalataimat.

Kié a keresztút?

A nemzet üdvtörténeti keresztútját már régóta több kutató is feltárta és bizonyította. Hálával gondolok Pap Gábor és Szántai Lajos tanításaira és előadásaira.

Bennem is mindvégig annak a megközelítésnek volt primátusa, hogy sorsunkban a nemzet keresztútjáról lehet szó. Így vélekedtem erről egészen 2014 Húsvétjáig, amikor magam vezettem zarándoklatot Bakonybélben. A stációk melletti áhítat és vezetés során jött a felismerés, hogy  a nemzet mellett a Magyar Szent Korona érintettsége legalább annyira jelentős. Azaz, a Korona szerepe a keresztút megtételében - Attila felvállalásától napjainkig, - még inkább megértést ad és további felismeréseket a megjárt utunkról.

 Ha a Szent Korona szerepe ebben igazolható, akkor a nemzet sorsa és a Korona  összeköttetése még egy okkal bővül. Azaz a magyar nemzet felemelkedése elképzelhetetlen a Szent Korona társadalmi, közjogi és szakrális felemelkedése nélkül. 

Viszont ez fordítva is igaz. Ha felismeri a többség a Korona szerepét a keresztútban, és felismeri benne a saját egyéni és a nemzeti vállalását, ezáltal tud a nemzet egyesülni és kilépni az árnyékvilágból.Stációk

A keresztutat jelölő stációk megépítése többnyire az utóbbi pár száz év alatt történt. A Golgotákhoz, korábbi energetikai pontokhoz, épített dombokhoz rendelt funkció építészetileg jelenik meg a tájban. Tizenöt stáció a teljes út. Van ahol csak tizennégy stáció készült. A legtöbb helyen a stációk egymás után, egy vonalban állnak.Bakonybélben a stációk, az előző évezredek során használt szakrális hely domborzatához alkalmazkodva, spirál alakban épültek meg. (Szent kút) Ráadásul van itt még egy sajátságos elem is. A hegyre vezető út bal oldalán állnak a stációk, kivéve az utolsó kettőt. Itt az úton átvált az építés, és tizenharmadik és tizennegyedik stáció már az ellenkező oldalon áll. A magyar nemzet életében egyébként ekkor történt a „rendszerváltásnak” elcsalt társadalmi változás.

 

Lássuk az első stáció jelentését:
Pilátus elítéli Jézust
 

Ez az epizód a magyar nemzet üdvtörténtében egybeesik a világtörténelem eseményével. Mert ekkor történik meg szervezetten először Jézus eredeti tanításának, és életének példáján keresztül mutatott hitvallásának jelentős elferdítése. Itt voltaképp a Jézus által betöltött és megtestesült egyetemes szeretet és a család, - mint szakrális egység- tartalom ellen elkövetett cselekmények állnak. Ugyanis a harmadik század végére a római birodalom területén tömegesen követték Jézus tanításait. Ráadásul Pál, meglátva ennek helyét a társadalomban, vallási mozgalomként folytatta az egyébként nem vallásinak szánt tanítások elterjesztését. Így vált ez az akkori hatalom számára problémává. Ugyanis Róma, a birodalom létét, csak állandó „növekedéssel” tudta biztosítani. Ezt pedig csak hódítással és háborúkkal fedezték. Ebben a politikai helyzetben Róma számára a birodalom megszűnését jelentette volna a szeretet alapú emberi közösségek és társadalom elterjedése. Ezt a politikai helyzetet ismerte fel Konstantin, Róma akkori császára. Ő nem volt hívő, sőt Jézus tanításait és az akkori korai kereszténységet sem ismerte. Viszont vérprofi politikus volt. Rájött, hogy két módon tudja kivédeni a birodalom előtt álló kihívást. Vagy eltiporja és megszünteti a kereszténységet, vagy beintegrálja a birodalom társadalmi berendezkedésébe. Az utóbbit választotta. Ezért jött létre a Niceai zsinat.


A Niceai zsinat betöltötte a politikai háttérből inspirált küldetését. Beintegrálta a Jézusi tanítások nevében, és a kereszténység neve alatt, a birodalom fennmaradását biztosítandó eszméket, hamis tanokat, kitalált történeteket, a hivatalos rangra emelt vallás korlátai közé. Megteremtve ezzel a tekintélyelvűség alapjait. Hivatalossá téve a bűn létét és a bűnösség eszmeiségét, amely okán könnyen irányíthatóvá változtatta a hívőket. Kiforgatva Jézus szavait, és meghamisítva Jézus életét, kitalált politikai eseményekkel összekötötte Jézust a kereszttel.
Második stáció:
Jézus felveszi a keresztet

Az első stációnál leírtak nyílt támadást jelentettek az akkori Fényerők programja, és Jézus valós életéből származó példaadás ellen. A Földön akkor a római birodalommal szemben a szkíta birodalom képviselte a szeretet alapú társadalom erkölcsi, kulturális, gazdasági és katonai minőségét. A szkíták, hunok, pártusok közvetlen és eredeti tanítási és vérvonal által is tartották Jézus értékrendjét. Így a Niveai zsinat által létrehozott gyalázatra ebből a társadalomból jött a válasz.

A válasz pedig Attila. A hun birodalom erősebb, mint a római. Így jelentős, nyílt katonai ellenállásra nem került sor. Attila nyugatra vonul, átveszi újra a hatalmat Európában. Átalakítja a közigazgatást, biztosítja a vallásszabadságot és kiterjedt békét teremt a kontinensen. Ő nem hódított, hanem gyógyított! A helyi tartományok élére saját embereit állítja. A cél a római birodalom.


Róma katonai megszállására már nincs is szükség, hiszen Róma püspöke felismeri Attila célját és erejét. Visszaállítani Jézus szerepét és történelmi helyreigazítást tenni a kitalált események, és tanok esetében. Ez sajnos Attila életében nem valósul meg teljességben. Bár egy ígéret birtokában fordul vissza Róma falai alól, a római birodalom mindvégig kettős játékot játszott. És játszik ma is.

Attila szerepét és szakrális jelentőségét csak most vesszük komolyan. Mert nem csupán egy stáció felvállalásáról van szó, hanem vele és általa indul el az egész megváltási program a nemzet egészével is. Ő nem egy fejezetet vállalt fel, hanem az egész keresztutat, annak minden pillanatával, minden fájdalmával és dicsőségével! Tudatos felvállalás, tudatos életút és szolgálat. Munkája ma érik be, most zárul az akkor indult program. Valószínű, hogy amit Attila elkezdett, az most fejeződik be, ismét az Ő részvételével történik a mában.

És itt jelenik meg először a Korona. Attila koronája. Mert a Szent Korona már Attila idejében létezik. A képes krónika is királynak említi Attilát. A magyarok első királya. Ez a Korona miatt van így, hiszen előtte és utána a hunok-magyarok kettős fejedelemségben vezetik népüket, országukat. Csak a királyt nevezik a Korona miatt királynak és nem fejedelemnek. Attila halála után, a két fia nem tudja egyben tartani sem a birodalmat, sem a programot. A Korona nyugatra kerül Aladár révén. És így lesz belőle a szokásos nyugati kegyes mese révén Nagy Károly és így nyer értelmet az is, hogy a Korona Nagy Károlyhoz kerül. Károly – Konstantin (Aladár, azaz Attila idősebb fia).Harmadik stáció:
Jézus először esik el

Ez a stáció a magyar nemzet történelmében a Bulcsú elleni árulás és kivégzés. Ma már tudjuk, hogy az esemény előtt és után mindenütt nyertes ütközetek, egy sikeres teljes nyugati hadjárat áll. Így sem katonailag, sem történelmileg nem igazolt és helytálló, hogy csatában győzték le Bulcsút. Ő nem csatába indult, hanem a hadjárat kellős közepén egy tárgyalásra. A meghívói elárulták, így a szokásos kísérete, testőrsége odaveszett, majd Ő is. Nyugati mese, hogy eltereljék a lényegről a figyelmet.Bulcsú hadjárata idején a Korona még nyugaton van. Aladár öröksége révén jutott ki, majd a bajor tartományban rejtőzik. Csak később kerül vissza magyar földre, hiszen Istvánt már ezzel koronázzák meg.
Negyedik stáció:
Jézus találkozik szent édesanyjával

Ez már István király kora. Mivel nem vagyunk hiteles, minden eseményre kiterjedő források birtokában, így nem hozhatunk elhamarkodott véleményt István uralkodásáról. Egyébként sem, hisz nem mi vagyunk az ítélő.

Egy biztos azonban. István ajánlja fel az országot Szűz Máriának. És ez az a történelmi momentum, ami párhuzamos a Jézusi keresztúttal. 

Különösen értékes és egyedi a történelmi tett. Hiszen István látta és ismerte a Koronát. Attila koronáját. A beavató koronát. Amin még az eredeti képek vannak, azaz ott áll rajta a keresztpánton Mária zománcképe is. Tehát István tud az Attilai programról, tud a nemzetszintű vállalásról. Véleményem szerint minden szakrális királyunk kapott beavatást. Egyrészt a Korona által, a nem fizikai világ vezetését. Ugyanakkor kapott fizikai tanításokat, beavatásokat is, az arra kijelölt szellemi vezetőktől. Így minden szakrális királyunk tudott a keresztútról, tudott Jézus eredeti tanításáról is. Ennek tudatában és ismeretében vezette a nemzetet, a program végrehajtásában.
Ötödik stáció:
Simon segíti vinni a keresztet

Ez a mi történelmünkben Szent László. Itt duplán ismerhető fel a Jézusi út. Egyrészről László királlyá választása és életútja tisztaságában, másrészt a testi és arcvonásbeli hasonlóság okán.

Hatodik stáció:
Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Ez nem egy történelmi személyhez kötődő párhuzam. Ebben az esetben a megegyező minőség és megnyilvánulás jelent párhuzamot. Ezt női szentjeink közül Szent Margit és Szent Erzsébet testesíti meg.Hetedik stáció:
Jézus másodszor esik el

1526.augusztus 29. Mohács.


Nyolcadik stáció:
Jézus szól a síró asszonyoknak

A mi történelmünkben Mátyás király az, aki képes az igazság szavával érintkezni a nemzettel. Mit jelent ez? Csak az álruhába bújt királyt, aki elvegyül a nép között és ismeri annak valós életkörülményeit, gondjait? Nem hiszem, hogy csak a mai napig a néphagyományban élő és a köznép számára hozott igazságok, döntések állnak itt. Tudjuk, hogy Mátyás beavatott király volt. Az egyik legteljesebben beavatott. Ebből eredően Ő is ismeri Jézus valós életét és a római kitalált történeteket. Ismeri a nemzet sorsát, hisz ez alapján rejti el azokat a szakrális értékeket, amelyek semmiképp nem veszhetnek el. Tehát ismerte a Jézusi és a nemzeti keresztutat. Ez alapján is hívhatjuk őt igaz szólónak! De nem csupán ismerte, hanem minden erejével élte, beteljesítette a vállalást.A másik érdekesség, hogy Mátyás vásárolja vissza nyugatról a Szent Koronát, olyan áron, amin akár egy országot is vehettek volna. Tehát tud a Korona kiemelt szerepéről az üdvtörténelemben. Így a vigasz nem csak a nemzet tagjaihoz szól, hanem a keresztút járásához is. Hisz itthon van újra a Korona.
Kilencedik stáció:
Jézus harmadszor esik el

Ez a török háborúk és megszállás kora. Az ország, - és így Korona szakrális teste, - három részre szakad. A középső országrész gyakorlatilag kipusztul. Az Észak-nyugati királyságban az osztrákok irányítanak. Tehát fizikailag semmisül meg a nemzet nagyobbik hányada. Az ország elveszíti a fizikai regenerálódás, az újrateremtés képességét.És mégis, ennek ellenére a nemzet újjáéled és folytatja a keresztútját.
De ide tartozik az 1848-as forradalom és szabadságharc, és annak leverése is.


Tizedik stáció:
Jézust megfosztják ruháitól

Számunkra ez már a Habsburg korszak. Elindul a történelemhamisítás, a pénzügyi gyarmatosítás, a kultúra és a tudomány elnémetesítése.

 

Ide sorolom a Koronán történt beavatkozást is. Korábban a Korona csellel kikerült az országból, és akkor legalább három zománcképet eltávolítottak róla, helyettük másokat barkácsoltak rá. Szakrális értelemben valamilyen módon ez is analóg Jézus eredeti ruházatának a megfosztásával.
Tizenegyedik stáció:
Jézust keresztre szegezik

A magyar nemzet életében ez jelenti Trianont. Azonban itt lép be a Korona szerepe, a nemzet elé. Ugyanis nem a nemzetet, nem Magyarországot ítélik el és darabolják fel. Ez közvetlenül a Szent Korona ellen irányul!
Mert eleinte a nagyhatalmak által megrajzolt új határok alapján elcsatolandó területeken, népszavazás döntött volna arról, hogy az adott terület marad, vagy kiválik Magyarországból. Pontosabban a Szent Korona közjogi és szakrális védőburka alól. Azonban a nyugati kormányok titkosszolgálatai jelentették, hogy ha népszavazásra kerül sor, akkor minden bizonnyal az ott élő nemzetiségek azt választják, hogy maradnak a Szent Korona országaként, annak közjogi és szakrális terében! Ezen információk birtokában mellőzték a népszavazás kiírását és nem történt referendum.  Mint ismert, a nagyhatalmak, jogellenesen és erőszakkal az ország szétdarabolása mellett döntöttek.
Azonban pont itt a lényeg. Nem az országot darabolták szét, hanem a Magyar Szent Korona szakrális terét, ami a Kárpát-medence! Ezzel a szakrális problémát - amit teremtettek, - behelyezték hamis módon a politikai térbe. Ott tarják a mai napig. Ma ezért mindenki fél egy politikai megoldástól. Félnek az elcsatolt területek új államai, félnek a nemzetiségek. De fél Európa és az EU is. És ezzel lehet manipulálni mind a magyar, mind a nemzetközi kormányzati, külpolitikai mozgásteret. Ez egy kitalált és létrehozott műprobléma!

Az első lépés, hogy felismerjük, hogy Trianon által, elsődlegesen szakrális szinten, mégpedig a Szent Korona szintjén hoztak létre egy kivégzést, kiszegezést, mint Jézusnál. A feldarabolás tárgya nem az ország, hanem a Szent Korona szakrális teste! Hasonlóan Oziriszhez. Pont ez az átverés!

Így a megoldás is csak szakrális úton történhet sikeresen. Ugyanis, ha az itthon élők, és az elcsatolt területek tudatossága is felismeri az elcsatolás valós okát és módját, úgy a saját tudatosságuk révén visszatérhetnek a szakrális térbe. És ehhez nem szükséges semmilyen politikai szereplő, megoldás. Ha ez megtörténik, akkor ez fogja egyesíteni a Kárpát-medencét. Téves fogalom és program számunkra a nemzetegyesítés. Ugyanis a mi vállalt programunk nem a nemzet egyesítése, hanem a Szent Korona szakrális terének az újbóli együttes működtetése! És a Szent Korona szakrális tere hozza el a „várt” egyesülést.

Szándékos vagy figyelmetlen a program. Nekünk nem Oziriszi utunk, hanem Jézusi utunk van!


Tizenkettedik stáció:
Jézus meghal a kereszten

Ez már 1956. Ez is egy kirobbantott forradalom. Tesztelték az országot, a lakosságot, a lélek erejét. A teszt túl „jóra” sikeredett, mely meglepte a terv kiagyalóit is.

Mint ismert, a forradalom előestéjén az állambiztonságiak (ÁVH) parancsot kaptak arra, hogy addigi őrhelyeiket elhagyják. A budapesti fegyverraktárakat szándékosan hagyták őrizetlenül, ahogy a gépjárműveket is. Egy provokációt akartak, amire később majd lehet hivatkozni. A békés tüntetéseken pedig ugyanaz a módszer nyilvánult meg, mint manapság Kijevben. Kiképzett orvlövészek lőttek mind a békés tüntetőkre, mind a katonákra. Az akkori nyugati felbujtók aztán cserbenhagyták az országot. Nem kaptunk külső segítséget. A háttérhatalom nem kívánt változtatni a jaltai egyezségen. Az eredmény rengeteg halott, sebesült. Kétszázezer kivándorló és új külső katonai megszállás.
És évtizedekig elfojtják a nemzet ébredését, szakrális útját. A félelem visszatart a továbbiakban a szabadságtól.

Tizenharmadik stáció:
Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik

Számomra ez az elcsalt és elhazudott rendszerváltás, 1989 ideje. Ez már a halál utáni passzív időszak. Azaz külső események zajlanak már. A test levétele, nem Jézus tette vagy akarata szerint történik, hanem külső erők által. Visszaadják a halott testet édesanyjának. Jelképesen visszaadják az országot Európának. A remélt rendszerváltás legelső vágya, hogy szabadon közlekedhessünk Európába, - ezzel teljesül. Csak akkor még nem látjuk, hogy ez az Európa már nem szabad. Így nem a börtönajtókat nyitották ki számunkra, hanem csupán a cellák közötti ajtókat.
Mindazonáltal Szántai Lajos meglátása és tanítása is fontos igazságot mutat: szerinte ez az esemény 1978. január 6-án történt, amikor a Szent Korona visszakerült Magyarországra. És szakrális értelemben valóban ekkor kerül vissza a Korona a Kárpát-medencébe, a Korona teljes szakrális terébe. Ez, a Korona üdvtörténeti szerepét látva, - nagyon fontos momentum.Tizennegyedik stáció:
Jézust sziklasírba temetik.

Ebben egyetértés van, mert ez 2004. május elseje, az ország EU csatlakozásának időpontja.
Ma már mindenki által felismert és megbánt politikai lépés az Európai Unióba és a NATO-ba való belépésünk. Mind gazdaságilag, mind erkölcsileg, mind hitvallásunk sárba tiprása révén.Az Európai Unió alapokmányában határolódott el attól, hogy a kereszténységet megjelölje a kontinens szakrális értékének.
Tizenötödik stáció:
Jézus feltámad

A legfontosabb stáció, és legfontosabb üzenet. Mégis, ez marad le legtöbbször a Golgotához vezető úton.  Nehéz ábrázolni, meg egyébként is, olyan macerás a mindenkori hatalomnak, politikai erőknek.

Pedig ezer éveken át ez tartotta a hitet és a reményt a hívők, a keresztények lelkében.


Jézus mai üzenete

Volt szerencsém ismerni Dombi Ferenc katolikus papot. Bár mind a politikai hatalom, mind az egyházi hatalom üldözte és mellőzte Őt, mert beszélt a saját lélek keresztségéről. Számomra hiteles és szeretett tanító volt!
Ő mondta egyszer: „Csak az számít, hogy Jézus mit tett és mondott, és nem az, amit mások mondtak róla!”

Napjainkban már elfogadott tény, hogy közvetítőkön keresztül üzeneteket kapunk égi csatornáktól, hogy segítsenek a felemelkedési folyamatban. Ezt mindenkinek saját magának kell megvizsgálnia, hogy hitelesnek és igaznak tartja-e, vagy mellőzi a kapott információt. Én is így tartom, és ezt alkalmazom.

Jézus az igazság felismerése érdekében tanít sokunkat ma is. Így került sor arra is, hogy beszélt a bibliai időkről, felfedte életének valós eseményeit és felhívta a figyelmünket a hatalom által kitalált hamis történetekre. Azokra, amelyekkel régóta manipulálják elménket, lelkiismeretünket.

Elmondása szerinti önéletrajza köszönő viszonyban sincs a vallás által megkövetelt dogmákkal, tanításokkal. Nekem két évembe került befogadnom és megemésztenem a legfontosabb adatokat. Bár a hivatalos teológia oldalán több erő és logikai elem tornyosul, én mégis a Jézusi kinyilatkozásnak hiszek inkább.

Elmondta, hogy élete sokkal kiegyensúlyozottabb, boldogabb volt, mint tartják róla. Jó családi körülmények között született, - nem jászolban - és jó módban élt. Gyerekkorában kitűnő tanításban volt része. Még gyerekkorában ismerkedett meg élete szerelmével, Mária Magdolnával. Feleségül vette és életük során összesen három gyermekük született. Boldog és hűséges párkapcsolatban éltek, boldogan és jólétben nevelték gyermekeiket. Az általuk megvalósított családi modell egyben a szakrális egyensúly mintája is volt. Szeretetüket megosztották mindenkivel. A családjukon kívül tanítottak másokat is a harmonikus életre és a Teremtő végtelen szeretetére.

Ő nem azért jött, hogy megváltsa a világot. Semmi köze az ő életének és halálának  bármiféle bűnhöz. A tanításaiban arról beszélt, hogy Atyjának országában nincs bűn, nincs bűnbe esés. Ez egy kitalált hamis program, a hatalom és a tekintélyelvűséggel visszaélők részéről. Ő azért jött, hogy bemutassa a Teremtő Atya/Anya-Isten végtelen szeretetét.


Tanított valójában. Sokakat. És a szeretet erejével gyógyított, vígasztalt és felszabadított. Lelki és tudati értelemben. Ez a munka később sok követőre talált, de Ő soha nem azért jött, hogy vallást alapítson. Ez Pál magánakciója, aki a későbbiek során mozgalmat indított. Jézus nem beszélt arról, hogy az az út, amelyet mutatott, és amelyből a kereszténység kifejlődött, az egy kitüntetett és egyedüli út lenne. Megismerte élete során a buddhista tanításokat is. Tehát nincs a kereszténységnek kizárólagos útja és küldetése. A zsidóknak sem. Ezért került velük nézetkülönbségbe.

A római birodalom számára problémát jelentett az ő példája és tanítása. Ezért rendelték el az elfogatását, és hogy példát statuáljanak a többiek számára. Róma számára a hódítás és a háború eszköze jelentette a birodalom működését és fenntartását. Ezért tűzzel, vassal irtották mindazt, ami ezt gyengítette. Az elfogatásról Ő is tudomást szerzett, és hogy mentse a családját a várható brutális kommandós lerohanástól - a családjával megbeszélten - vállalta, hogy elébe megy a történetnek. Megkérte Júdást, - aki a legszeretettebb testvére is volt, - hogy keresse meg az üldözőit és mentve a családot, Jézus akkori tartózkodási helyét közölje velük. Júdás soha nem volt áruló! A legbizalmasabb, és legszeretettebb testvére volt.

Jézus feladta magát. Azonban az általunk ismert, nagypénteki történet nem a valóságot tükrözi. Jézus szerint ez inkább egy Hollywoodi film, aminek több részletét pont a Niceai zsinaton találták ki. Az Őt elfogó római katonák, brutálisan meglincselték az úton. És kikötözték, kiszegezték egy élő fához. Jézus ismerte és használta a jógik gyakorlatait, így mesterségesen tetszhalotti állapotba hozta magát. Így a támadói abbahagyták a verést, és nem történt súlyosabb, visszafordíthatatlan sérülése. A katonák ezután magára hagyták Őt. 

Tehát nem volt semmiféle tárgyalás Pilátus előtt. Nincs szó Barabásról. Nincs szó Pilátus felelősség áthárításáról, „mosom kezeimet”. Egyszerű brutális kommandó akció volt, úgy, mint manapság, a mai hatalom érdekei szerint. Így nem történt meg a keresztre feszítés sem. Nincs Golgota, stb…

Amikor a rokonai megtalálták, tetszhalott állapotban volt. Valóban leterítették a lepellel. (Amit később a Magyar Királyok őriztek a kincstárban, amelyet a középkorban aztán nyugatra loptak.)

Édesanyja, Mária Magdolna és egy harmadik beavatott személy, egy szertartás során visszahozta Őt az élők sorába. Felgyógyult és családjával elhagyta a Közel- Keletet. Európába jöttek. Először a mai Franciaország területére. Aztán bejárták az egész kontinenst… Itt született a harmadik gyermekük, egy fiú. Jézus hosszú, boldog életet élt, 86 éves koráig.

A keresztút vállalása

Tehát nem volt keresztre feszítés. Ezért is időszerű, hogy mindenhol levegyük Őt a keresztről! 

A halála után vált fontossá Jézus élettörténete. A római birodalom, - ami még ma is létezik! – kreált belőle a mindenkori hatalom számára is használható történetet. Ők tették fel Jézust, - utólag - a keresztre. Mert a kereszt önmagában is nagyon fontos szimbólum. Így két legyet ütöttek egy csapásra. A Niceai zsinat hátsó szobájában kitalált keresztre feszítéssel, mágiával, azt érték el a keresztényekkel, hogy a tudatalattijukba rögzítették, hogy ha nem engedelmeskednek a hatalomnak, akkor ők is így járnak! Piszkos mágia.

Egyébiránt az iszlám vallásúak soha nem ismerték el Jézus kereszt halálát. Amikor ezt hallják a keresztényektől, mindig megmosolyogják őket.
Szóval kereszthalál és keresztút.
Akkor most mi van?

Jézus, a római katonák támadását és pillanatnyi halálát követően, tovább élt és tanított. Nyilván már nem a római birodalom területén. Na és milyen terület létezett akkoriban, ami nem Róma fennhatósága alatt állt? A szkíta birodalom. Így jutott el a Kárpát-medencébe és számos országba, Indiába, Tibetbe, Kasmírba, stb.
Ahol járt, ott tanított. Valószínűleg nem beszélhetett a kereszthalálról, mert nem történt meg vele. Akkor még Róma sem találta ki ezt a sztorit, csak jóval később. Tehát, ha a szkíták között járt, ők sem hallottak róla. Viszont ismerték Jézus valódi tanításait. Ismerték, élték és védték. Amikor Attila felvállalja a keresztet, Ő is tisztában van vele, hogy ez egy sötét program, ami kiterjed az egész emberiség tudatosságára, a beépített kitalált elemek és lelki manipuláció révén. És Attila után, minden magyar beavatott szakrális fejedelem és király is tudta ezt.
 
Ez volt a legtitkosabb és legveszélyesebb beavatás! Így már érthető minden történelmi esemény a nemzet, a királyi központok, a Pilis és a beavatottak ellen. Ugyanis, ha  napvilágra kerül, és a tömegek elhiszik ezt, a hatalom szétesik, a tekintélyelvű birodalom megsemmisül. Ezért minden ocsmányság és brutalitás megengedett Róma és a vallás számára. (Ma EU, NATO)
A Kegyelem programja

Tehát nem volt történelmi valós forrása a keresztre feszítésnek. Mégis a hatalom, a vallások segítségével képes volt ezer éveken át fenntartani a félelem energiáját, a hazugságokat és az illúziót.

Attila keresztútja, - mert valójában Ő kezdte el, és Ő fogja befejezni, - ezért különleges és dicsőséges. Persze itt az egész nemzet része és szolgálója a keresztút végigjárásának, beleértve a medencében élő minden nemzetiséget, népcsoportot, etnikumot is! Tehát lélek szinten, minden ember külön-külön is vállalta a magasabb tudatossága szintjén ezt.

A keresztutat bejártuk. A vállalásunk befejeződött. A felemelkedésünk, már nem attól függ, hogy mit kell még megtennünk! Történelmileg, fizikailag már megtettük. Többet nem kell tennünk! Mondjon bárki bármit is.

A magyar nemzet, az itt élő nemzetiségekkel, etnikumokkal olyan dicsőséges tettet hajtott végre, ami még soha nem volt korábban! Már önmagában azzal is, hogy végigjárta a keresztutat. 

De a különlegessége és kiemelt dicsősége nem csupán ez. Azzal váltunk önmagunk és minden nemzet megváltójává, hogy úgy vállaltuk és jártuk végig, hogy szakrális fejedelmeink és királyaink, a beavatottak, végig tudták, hogy nem volt Jézus keresztre feszítve!

Még egyszer leírom, mert ez a legfontosabb!!!
A dicsőség abból ered, hogy a kitalált, és az emberiség kollektív tudatalattijába beépített keresztre feszítés soha nem történt meg. De ENNEK ELLENÉRE, ÉS ÉPPEN EZÉRT, VÁLLALTUK, HOGY MI MÉGIS MEGTESSZÜK!
 
Tehát a sötét programot egy felajánlás, egy áldozat révén hatástalanítottuk!

Ugyanis a Magyar Szent Korona szakrális terében élő népek a történelem eseményeiben megélt tapasztalataikkal kiegyenlítették a programot. Mert amikor vállalunk és beteljesítünk egy ilyen szerepet, - áldozatot hozunk és élünk, - akkor mindig megnyilvánul az ISTENI KEGYELEM!

És a Kegyelem ereje törli a korábbi programot, legyen az bármi.

Ezért mondom azt, hogy vége!

A KEGYELEM ereje kioltja a folyamat okát és leleplezi az elkövetőket. És biztosítja a békés átmenetet is, hogy ne fordulhasson meg. Azaz, a korábbi áldozatok ne váljanak az elkövetőkkel szemben most áldozatokká, bosszúból.
Ez jön most.


Miben látom erre a megoldást?
A Magyar Szent Koronában. Mert biztosan érzem és tudom, hogy a keresztút folyamán mindvégig főszereplője volt a Korona annak, hogy a KEGYELEM ereje megnyilvánuljon.

Biztos vagyok abban is, hogy ez nem a nemzet útja, hanem a Koronáé! Ezért is hívjuk a Koronát, Jézus koronájának, vagy a Megváltás Koronájának. És ezért tudja a Korona egyesíteni a nemzetet. De nem csak a nemzetet, hanem a többi nemzetiséget és a belőlük létrejött új nemzetet is. Persze ha lelepleződik mindez, és megértik ennek értelmét.És mikor következik be ez a fizikai síkon?
Amikor a program nyilvánosságra kerül. Azaz, kitudódik, hogy nem volt Jézus keresztre feszítve és ennek ellenére a magyar keresztút befejeződött. Ha kiderül, hogy mindvégig a Magyar Szent Korona ennek a főszereplője és a megoldása.

Mert attól fogva visszakerül a Korona a szívünk szakrális terébe, és ott is marad mindörökre. És ha ez így van, akkor az emberek hallgatnak a Koronára és követik Őt. Így fogják az általa ajánlott új közjogi, gazdasági, társadalmi mintákat követni, - és elhagyni a mai hatalmi, politikai módszereket.

Ez a megváltás, és ha belépünk tudatosan ebbe a térbe, akkor számunkra ez a Felemelkedés.

Felemelkedés a KEGYELEM terébe és korába.

Számomra ez a Magyar Szent Korona üdvtörténeti szerepe és útja.

Legyen áldás azon az úton, amelyen elértek hozzá mindannyian!


Nagy Gábor
2014. Húsvét Hétfő


6 megjegyzés:

 1. Mátyás Király 550 -koronázásának napja a Húsvét előtti boldog csütörtök itt felső Magyar országon ,érdekes ,a családom a csütörtöki napot húsvét előtt áldozó csütörtöknek nevezték .-köszönöm a felvilágosítást illene többet tudni Mátyás Király világba világba az Úr Jézus le van véve a keresztről .Vagyis a Kereszt a tövis koszorú elvan égetve a szeretet lángjánál .a test ,lélek Szelleme lekerült a keresztről a szellemvilágban is .a fekete felhő Tükrök melyek lefelé a keresztre feszített istenfiában az embert is levettük a keresztről .ez év nagy csütörtöktől istenember szellemi része sincs többé a kereszten .A keresztet el kel égetni meg kell semmisíteni nem kell hordozni ..., mert ehy átok része ami rabszolgaságba tart a Kéz a lb a fej szabad az E,m a kereszten irályról ,de az utódainak sincs közelebbi emlékei róla Kolozsváron.a Szilágyi család révén...,2014.04.17-én /nagy csütörtök az emberiség rohamosan ébredezni kezd .-( 1991 -ben a müttőbe találkoztam az úrral azóta sokszor meditáció alkalmával ,beavatások alkalmával velem volt ) nem járok csoportokba mert ?!-Dombi Feri bácsit ismertem és még sok más embert de..., jobbnak láttam ,csak azzal foglalkozzak ami a feladatomhoz fontos a többit hanyagoltam .-A családomnak sok köze van ehhez a dologhoz ,a szűk családon belül is . Az Úr Jézus , Attila testébe ,a Szent László testébe a Rákoczi Ferenc testébe, a Hunyadi Mátyás testébe köztünk tette a dolgát a Magyar nemzettségéért -Amikor újból eljön valakit választani fog magának felnőtt álruhába jelenik meg a magyar nép fel ébresztéséért- Sokan ismerhetnének ,de nem ismernek ,vagy nem is akarnak többet tudni az Őseinkről .úr Jézus hálásan köszönöm ,hogy elém hoztad ezt a cikket köszönöm .Amint az Úr felfedi előttem ,kiben bújik meg majd jelentkezem ,hogy Ti is tudomást szerezzetek a személyes kilétében .köszönöm .

  VálaszTörlés
 2. Hálásan köszönöm a cikket. <3

  VálaszTörlés
 3. http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/05/megdobbento-hogy-egy-1500-eves-biblia.html#.U2prCNJdXYg

  VálaszTörlés
 4. http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/05/megdobbento-hogy-egy-1500-eves-biblia.html#.U2prCNJdXYg

  VálaszTörlés
 5. Kedves Nagy Gábor! A Kálvária stációi és a magyar történelmi események párhuzamba hozása én úgy gondolom helyes. Ugyanakkor, Ön is hagyta magát belerángatni egy olyan csapdába amit jellemzően manapság a szektások terjesztenek. Éspedig abba a csapdába, hogy "Jézus Krisztust nem is feszítették keresztre!" Ön érdeklődő embernek tűnik ezért, hogy tisztán láthasson ebben a kérdésben, javaslom olvassa el az Ószövetségnek a Messiás eljövetelére vonatkozó fejezeteit. Az Ószövetségben világosan le van írva az, a Messiásról pl. hogy szűztől fog foganni, népének Megváltója lesz, és még azt is, és kérem kapaszkodjon meg, hogy egy Keresztre feszítve fogják kivégezni! Nem akarom bántani Önt de hivatkozik, a Magyar Szent Koronára. Ugyanakkor az már elkerüli a figyelmét, hogy Jézus Krisztus Pantokrátor és a Szentek képei mellet, még 2 kereszt is díszíti a Magyar Szent Koronát. Egy van ugye a tetején, a második pedig a keresztpánt. Azt a helyet ahol Jézus Krisztust keresztre feszítették azt héberül Golgotának, latinul Kálváriának, magyarul Koponya-hegynek hívták. És analóg módon a Magyar Szent Koronát rajta a keresztekkel is a Magyar Királyok Koronázásakor, a Királyok koponyájára helyezték rá! Önt megemlíti a magyar történelem kiváló személyiségeit Hunyadi Mátyást, Szent Lászlót stb. akikre valószínűleg felnéz és akiket valószínűsíthetően tisztel ugyanakkor nem gondolhatja komolyan azt, hogy ezen kiváló magyar államférfiak és vallási vezetők majd bohóckodtak volna egy olyan koronával amin kettő kereszt is található a 2. Isteni személy és a Szentek társasága mellet úgy, hogy a valóságban a Kereszten való kivégzése az isteni Fényhordozónak nem történt volna meg! Tekintve a Magyar Apostoli Királyok történelmi és vallási nagyságát elég merész lenne a feltételezés! Közbe Ön is meg még sokan mások, jönnek ezzel az új keletű hülyeséggel, hogy "Kinzócölöpön végezték ki!" Csak kérdem én, ha ezen "nagyokosok" annyirra biztosak ebben akkor miért nevezik magukat kereszténynek? Ennyi erővel hívhatnák magukat kínzócölöpténynek is nem? Még belegondolni is nevetséges. Egyébként, ha még mindig kötné az ebet a karóhoz és ragaszkodna ahhoz továbbra is, hogy "Márpedig kínzócölöp volt az a kereszt!" akkor javaslom Önnek elolvasásra Szepes Mária: Az álommágiája c. könyvét amiben kitér a különböző képi szimbólumok magyarázatára is, többek közt a kereszt mint jelkép jelentésére is, és hiszi vagy sem a mélypszichológia szempontjából a kereszt mint jelkép jelentése olyan, símán lehet Jézus Krisztus életének jelképévé tenni és higyje el, nem véletlenül! Virág Gábor, Hódmezővásárhely

  VálaszTörlés