2014. január 8., szerda

Korona és Kard - VilágunkKORONA és KARD

A mai magyar társadalom összetételét vizsgálva, még mindig többségben vannak az anyagtudatosságú emberek, mint az isten tudatosságúak. Ebből eredően és külső hatásra a társadalom intézményei és hatalmi struktúrája is ezt tükrözik.
Bár egyre erősebb a többség által is megfogalmazott vágy a változásokra, ez az alapvető szemléletbeli különbség meghatározza a megoldási javaslatokat és a jövőtervezést.

Ha feltesszük társadalmi szinten a kérdést: mi a jelen pillanat leginkább érzékeny kérdése? A válaszok sokszínűsége mindig az adott személy tudatosságát vagy „hatalmi elkötelezettségét” fogja tükrözni.

Az anyagtudatosságú személyek számára mindig túl sok az a változtatási igény, amit az isten tudatosságúak javasolnak. Ugyanakkor az isten tudatosságúak számára, mindig túl kevés a pillanatnyi változás, amit az anyagtudatosságúak, - birtokolva a teljes állami hatalmi intézményhálózatot és struktúrát, - engedélyeznek mindenki számára.


Mi okozza ezt a kettészakadt és ellentétes irányú jövőtervezést?
A hatalom szerkezete, struktúrája és ennek hazai és nemzetközi kiszolgálói személyzete. Bár a hatalom, vagy nemzetközi nézőpontból megfogalmazva, a háttérhatalom, soha nem teszi és engedi meg semmilyen intézmény, mozgalom vagy személy számára, hogy nyíltan bevallja létezését, - attól még ott van, és irányítja a világ majdnem teljes politikai-gazdasági életét. (Kivétel: Irán, Oroszország, Kína, Szíria,….)

A Földön ma is a római birodalom irányít. A valódi pénzügyi irányítás a Vatikánból, közvetetten London és New York pénzügyi intézményein és magánbankjain keresztül valósul meg. Innét irányítják a szintén magánkézben lévő nemzetközi banki szervezeteket is (BIS, IMF, FED, stb.)

Mindennek a rendszernek a kiszolgálása jogi alapon (Római jog) és katonai potenciállal (NATO, ENSZ) valósul meg. Aki ellenáll vagy megkérdőjelezi a birodalom diktatúrájának jelenlétét a saját nemzeti szintjén, az kitalált és hamis vádak alapján elszigeteltség, embargó, megszállás alá kerül, és azt követően az adott ország társadalma évtizedekre visszaesik a gazdasága, jóléte a korábbi szintjéhez képest. (Lásd Irak, Afganisztán, Líbia, Kuba…..)

A Vatikánt továbbá egy láthatatlan és a kimondása esetén a kinyilatkozó üldöztetésével járó hatalmi zsarolásnak kitett belső hatalom befolyása vezeti több száz éve. Ez maga a cionizmus. A keresztényeket így voltaképp az ószövetségi erőszakszervezetek és mágia irányítja. 

Időszámításunk, - legalább is Európában és Amerikában, - Jézus születési dátumához kötődik. Azonban a születésen túl van más, nagyobb érték különbözet, mely csak a szakrális szemléletűek számára ismert. Ez pedig a Teremtő által meghatározott korok pontos meghatározása. Jézus előtti időszakot, a szakrális hagyományban a Törvény korának hívjuk. Jézus életével egy új kor kezdődött: a Kegyelem kora. Ennek az időszaknak éljük utolsó napjait!kép forrása: mult-kor.hu

Nagyon rövid időn belül – az elmúlt két ezer évhez képest, tényleg hetek, de legrosszabb esetben is pár hónapon belül, - új korszak kezdődik a Föld és a rajta élő emberiség számára. Ez az Isteni Akarat kikerülhetetlen és tovább nem halogatható. Mindezt a tényt és a várható alapvető változásokat, két csoport ismeri. A többség nem tud róla, vagy nem tulajdonít neki jelentőséget. Az egyik csoportot azok az isten tudatosságban élők képviselik, akik előtt lelepleződött a Vatikáni hatalom struktúrája, és akik ismerik saját nemzeti szintű hatalmi intézményrendszerük hamis és korrupt struktúráját és kiszolgáló személyzetét. Őket általában felébredetteknek hívják. Többnyire a diktatúra protokollján kívül tevékenykednek, önellátással, tanítással, kutatással foglalkoznak. Kitaszítottként élnek, kevés társadalmi megbecsüléssel és még kevesebb társadalmi tisztelettel.

A másik csoportot a hatalom kollaboránsai és felső vezetői alkotják, akik naprakész információkkal rendelkeznek a Föld teljes társadalmi struktúráját lefedő titkosszolgálatok és informatikai ellenőrző szervek által, - hogy kik a felébredettek, valamint a tudományos intézmények hol tartanak a titkok felismerésében és publikálásában. Elnevezésük több féle: Cabal, Illuminátusok, Szabadkőművesek. Nemzeti szinten a vezető politikai erők első emberei, tudományos és vallási intézményvezetők. A teljes kiszolgálói rendszer szoros együttműködésben és minden állami tulajdonú vagy fenntartású intézményének vezetőin keresztül éri el a célját. Kiszorítani a rivális háttérhatalmi frakciók tagjait a nemzeti hatalom gyakorlásából. Valamint kiszorítani és lejáratni minden felébredett személyt, azok mozgalmait, média szereplésüket.
Ennyi helyzetelemzés mindenképpen szükséges, hogy további kérdéseket tehessünk fel.


Az eredeti kérdés az, hogy lehet a két ellentétes szándékú, tartalmú és minőségű jövőtervezés közti különbséget feloldani? Lehet-e egyáltalán?
Az nyilvánvaló, hogy a két álláspont teljesen szemben áll egymással. Így kompromisszum, mint működőképes megoldás itt nem lehetséges! (Ez ugyanis bármelyik fél eredeti érdekeivel ütközik és mindenképpen eredménytelen!)
Ha mégis bárkitől a kompromisszumra felszólító felhívást látsz, az csak az időhúzást szolgálja! Ez pedig látható, csak a háttérhatalom érdeke. Eddig ez bevált módszer, hisz a változások lehetőségablaka már 2008 óta nyitva állnak!

A két valódi ismeretekkel rendelkező csoport között, minden nemzetben óriási tömeg található. Bár a hatalom struktúráját felismerők száma egyre gyarapodik, a tömeg sokszínű, nem egyöntetű. Több társadalmi rétegződés szerint sodródik a hatalom és háttérhatalom által indukált napi eseményekkel. Sodródik, mert képtelen felismerni saját helyzetét is. A gond az, hogy ebből eredően képtelen önerőből visszavenni alapvető döntési képességét, - a saját hatalmát, - minden területen. A hatalom általi, több évszázada tartó szellemi leépítés a huszadik század elejére magával hozta a tömeg erkölcsi leépülését. Mára ez a folyamat a teljes fizikai leépülésbe torkollott. A tömeg szinte állati sorban tengődik. Állati tudatosságban, állati ösztönök szintjén és állati fizikai körülmények között.  


Mindez kinek az érdekeit szolgálja?
A hatalomét, vagy a felébredettek, kitaszítottak érdekét?
Jelen pillanatban a társadalom többsége nem tekinti vezetőinek a kitaszítottakat! Nem is számol velük. Viszont minden nap érintkezik a kollaboránsok ígéreteivel és a háttérhatalom nemzetközi pénzügyi és társadalmi rabszolgaságával.

Magyarországon a kollaboránsok ma is ugyan úgy dolgoznak és viselkednek, mintha semmi változás nem készülődne. Mintha semmi nem befolyásolná a diktatúra további fennmaradását. És ezt a színészi viselkedést követi minden politikai erő.

 

 Parlament belső -Budapest
Egyéb, a magyar parlamentbe valódi képviselettel nem rendelkező civil, társadalmi erő is készül beszállni a hatalom gyakorlásába. Ők a parlamenti demokrácia keretein belül képzelik el, hogy megváltoztassák a nemzeti stratégiánkat a nemzetközi háttérhatalommal szemben. Csakhogy, ez még mind a háttérhatalom saját protokollján belül van! Ezért manipulálható, kontrollálható és korlátok között tartható. De hát pont ez a cél! A háttérhatalom célja. Az elmúlt kétezer év során eddig mindig bevált.

A napokban olvastam Dr. Halász József tanulmányát, amiben hármas összefogásra kéri fel az alábbi szervezeteket: Jobbik Magyarország Párt, Magyarok Szövetsége, Magyarok Világszövetsége.

A szándék érthető, de félek nem működőképes. Azért, mert az összefogás ötlete nem a három szervezet saját, belső szándékából születik. Másrészt, még mindig a háttérhatalom protokolljának való megfelelés szintjén képzeli el a változások megteremtését. Azt látom, hogy a legtöbb társadalmi mozgalom és szervezet alapvetően meg kíván felelni a mai Római jog és alkotmányos demokráciának gúnyolt diktatúra feltételeinek. Most is, a remélt 2014-es tavaszi parlamenti választások és annak időpontja hipnotizálja a jóakaratú vagy gyáva tömeget.

Tehát ez a beteges megfelelőségi kényszer szabálya határozza meg akár a jövő évi parlamenti választásokat, és minden más eseményt is. A jelenség orvoslása már nem lehetséges társadalom tudósok, publicisták, vagy politikai színészek által. A tömeg beteg. Nagyon beteg. A beteges megfelelőségi kényszer alapvetően pszichológus bevonását indokolja.

Mindazok, akik ma egyedül vagy szűk körben gondolkodnak Magyarország jövőjéről, - kikerülhetetlenül felteszik a kérdést: hogy oldható fel a jövőnk tervezése, a két szemközt álló csoport céljai és módszere ismeretében?

A felébredettek táborában egy jelentős csoport lát kiutat a Szent Koronához való visszatéréssel. Leginkább közjogilag. Azt gondolják, hogy ha alkotmányunk teljes egészében helyreállítja a történelmi jogfolytonosságot, azzal minden megoldódik. Én is vallom hűségemet a Korona szellemi, nemzeti, szakrális és társadalmi értékrendjével. Ehhez nem férhet kétség. Csak itt is a beteges megfelelőségi kényszer működését látom. Ráadásul a háttérhatalom tudatos manipulációját és a helyi közjogi hatalom részleges megoldásával, - a tiszteletet tükröző szándék elferdítésével. A Korona teljes szakrális terét ma kevesen ismerik. Még a felébredettek között is. A megbántás szándéka nélkül szeretném mondani, hogy a felébredettek szívében élő hűség a Korona iránt, - külső erők szándéka szerint, - lekorlátozódik a Korona közjogi szerepére. És mindaddig ott is marad, amíg további felismerések vagy szellemi útmutatás nem nyitják meg a tudatosságot.

 A Szent Korona fizikai formája most
Én azt vallom, hogy a Szent Korona főszereplője nemzeti és szakrális létezésünknek. Így meghatározója minden folyamatnak és változásnak is. Kikerülhetetlen személy, szakrális tér, hallhatatlan a halandók között. És élő szakrális energetikával és a fizikaiságba alámerültek számára fizikai jelképi rendszerével tanító, útmutató. Ne felejtsük el, hogy a teljes égi rendszer megjelenítője. A Teremtőé, a kettős Boldogasszonyé, a Nap képében leszületett fiúé, Jézusé. Azaz a Szentháromság földi képviselője.

Ismerve Róma eddigi szerepét a háttérhatalom ma is működtetett hatalmi rendszerében, - nem tartom valószínűnek, hogy az előttünk álló új Isteni Korszakban ez így maradhat. A Vatikán sem eszközeivel, sem a felhalmozott hatalmával és vagyonával, sem a Bíborosok Testületével, sem a Pápával nem képes tisztán képviselni a Kegyelem korszaka beteljesítése által nekünk szánt Isteni Áldás korát és értékrendjét. Ezt a Szentháromság élő képviselete tudja megvalósítani. Ez pedig a Korona és a teljes Kárpát-medencei szakrális tér.


A Koronát is, és annak teljes szakrális terét a Teremtő adományozta. Isten küldte, angyal hozta. Egy meghatározott népnek, felvállalt céllal és üdvtörténeti szereppel. Így a nemzet, a szakrális tér és a Korona ember által szét nem választható. Még a Vatikánnak sem. Maximum a vallás korlátozott intézményrendszerével, a keresztény egyházak által manipulálható. 

Ezért gondolom, hogy a Korona nélkül és az általa képviselt teljes Szentháromság nélkül a nemzet jövője elképzelhetetlen. És így mindegy, hogy mit mond vagy tesz a hatalom, a háttérhatalom, a Vatikán, a magyar katolikus püspöki kar, stb.

Így a látszólag feloldhatatlan szembenállás a felébredettek és a kollaboránsok között, csak úgy oldódik meg, - hogy kik képesek felismerni és megvallani hűségüket a Szentháromság felé. A választásunk így nem a kollaboránsok, - és azok hatalmi intézményrendszere, - ellen, hanem a Szentháromság mellett áll. A Korona közvetítésével és nem egyházi protokoll szerint. Egy személyes, egyéni és szívbéli kapcsolat által.

kép forrása: http://www.szekesegyhaz-kaposvar.hu


Ahogy korábban említettem, minderről a többség nem tud, vagy nem tekinti fontosnak. Ha a Vatikánon, Brüsszelen, az ENSZ-en múlik, - soha nem is fogja megtudni.
A felébredettek számára megadatott a következő korba belépni. Azaz megélni testben az Áldás Korát.  Elfogadásunk a belépés módszertana. A jelenlegi fizikai hatalom módszertana a titkolózás, megfélemlítés és kizsákmányolás.


Van-e dolgunk a hatalommal és a tömeggel?
Tekintettel arra, hogy a hatalom, felhasználva a rendelkezésére álló teljes állami intézményhálózatot, nem teszi lehetővé kiválásunkat a diktatúrából. Nem teszi lehetővé a saját értékrendünk szerinti méltó életet. Nem tárja a nyilvánosság elé a titkosított információkat, dokumentumokat sem önmaga működéséről, sem a háttérhatalom adta radikális elvárásokról. A Kolontári bombázás általi tömeggyilkosság és vegyi szennyezés által a háttérhatalom pontosan jelezte Orbán Viktornak, hogy hol a határ. A kormány tisztában van erejével és mozgásterével, a háttérhatalommal szemben. Önmaga nem képes szembeszállni a Vatikáni jóságos miseruhát viselő római birodalommal Igaz mindaddig gyakorolhatja nemzeti hatalmát, és kiélvezheti annak minden fizikai és anyagi előnyét. Így teljes, mindenre kiterjedő együttműködésre a tömeggel, - nem áll szándékában. Tehát a politikai szereplők abban mindannyian egyetértenek, hogy együttműködnek az Áldás Korát titkoló háttérhatalommal. A különbség csupán a kollaboráns mértékében van.

A Szentháromság jelképi és intézményi lenyúlásával, karöltve a katolikus egyházzal, - nem kíván segíteni a felébredt tudatosságban élőknek. Egyenlőre megtűr még minket, a teljes társadalmi száműzetés szintjén.


Nekünk viszont lépés kényszer állt be. Lejárt a Kegyelem kora. Valójában be szeretnénk lépni az Áldás korába. A kapuk nyitva várnak bennünket. Így aztán a feltett kérdésre megvan a válasz is: bizony dolgunk van! De nem a leírt megfelelőségi kényszeren belül. Nem az Ő protokolljuk szerint. Logikus, hogy a Szentháromság értékrendje és vállalása szerint. 

Azonban, hogy élhessünk a fenti értékrendünkkel és jogainkkal, szükségünk van a Teremtőtől kapott és a szívünk szakrális terében élő Kard erejére is! Mert, ez is megadatott. Attila kardja az a felület, amely képes elválasztani a hamisat az igaztól. A Szentháromság igazságát az attól hamistól.

 

 kép forrása: http://atillahunkiraly.wordpress.com


Az igazság feltárása és megértése a lélekben alapvető változásokat eredményez. Ezért stratégiai szerepe van a Kardnak. Attila kardjának. Persze nem úgy, ahogy a hatalom sugallja és programozza. Jelentős segítséget kell nyújtanunk azoknak a felébredt társainknak, akik radikális és fizikai erőszakot alkalmazó rendszerváltozásban gondolkodnak. A mi tudásunk, energiánk és hatalmunk ugyanis jóval felette áll a hatalom kollaboránsainak és az alkotmányos alapra helyezett mai jogállamiságnak. A parlamenti demokrácia csak illúzió. Jól hangzó félrevezetés. Ez hamis. Ezért nincs vele dolgunk, nem állunk vele szemben. És ezért nem vagyunk a hatalom számára már manipulálhatóak.  Nem szükséges megfelelni a demokrácia protokolljának. Tudom, erre egyből rázúdít minden politikai (kollaboráns) erő, hogy ha nem vagy híve a demokráciának, akkor csak terrorista, antidemokratikus, diktatórikus, fasiszta, radikális lehetsz. És erre már felkészült. Alig várja, hogy eszerint még jobban lealázzon, elítéljen, kisemmizzen, államosítson, sátánistának nevezzen.

Kedves kollaboránsok! Van még más is. A világ nem csak kétpólusú. Nem lehet senkit sem leminősíteni, mert nem fér be a kétpólusú megtévesztésbe. Ezért fontos a hármasság bevezetése a köztudatba. Nyilván nekünk a Szentháromságé. Ez az első lépés. Mindegy, hogy milyen példával tudod a környezeted számára megtanítani a lényeget (oxigén, hidrogén, nitrogén), csak lássák, hogy van más értékrend is a világban.
Mivel felette állunk a hatalom módszertanának értékrendjén, ez az értékrend képes vezetni, tanítani és élni. Valószínűleg védeni is. A Szentháromság alatt védelem van. Ezt az értékrendet megvallani és hétköznapi szinten megélni most is lehet. Nem kell hozzá semmilyen szervezet vagy egyház. Akár mozgalomként is. Így nem támadható, nem betiltható és zsarolható. A keresztény egyházak nem tudnak ezzel mit kezdeni, mert nyíltan nem támadhatják a Szentháromságot. A politika meg mindegy, hogy mit mond.

Elérkeztem a kérdés második részhez. Azt már tudom, hogy van dolgom a hatalommal. Az, hogy kinyilvánítom, hogy én már egy magasabb értékrend szerint kívánok élni. Mindaddig, amíg továbbra is tagadja az Isteni elrendelésű Áldás Korát, és annak a társadalom minden tagjára kiterjedő pozitív hatását. A magasabb erkölcsi, morális és szakrális értékrend megélését nem tilthatja meg. (Azt már felismerte, hogy ha betiltaná, még nagyobb érdeklődést és támogatást kapna a mozgalom a tömeg részéről.) Biztosra vehető, hogy nem tiltja, hanem lejáratja és kisajátítja, megossza a mozgalmat. Szembe nem mer menni vele! Úgy hogy nincs konfrontáció köztünk. Csak kinyilvánítjuk a hatalom felé a magasabb értékrend szerinti életet.


A kérdés második fele az, hogy mi a dolgunk a tömeggel?
Azt gondolom, hogy direkt módon semmi. A viszonyunk fordított. A tömegnek van dolga velünk. Ahogy kinyilvánítjuk és hétköznapi szinten meg is éljük magasabb értékrendünket, ez valószínűleg példa lehet pár ember, család számára. Azok, akik nyitottak ennek megértésére és befogadására, úgyis megkeresnek bennünket. Ez csak az Ő szándékaik által, és felőlük indulhat. Így léphet be bárki ebbe az értékrendbe, ha akar. Valószínűleg lesz ilyen alkalom. A tömegnek kell közelednie felénk, nekünk, egyenlőre nincs ezzel dolgunk.


Mi az, amit tehetünk?
Együttműködni minden területen azokkal, akik szintén önkéntes kitaszítottak és képesek kezükbe venni sorsuk vállalását. Itt már nem kel betartanunk a protokoll szabályokat. Most ez az igazi kreatív terület mindenki számára. Megteremteni az élő, szerves, szakrális együttműködéseinket, a saját egyéni és szeretetteljes kapcsolatainkban.
Bármit megteremthetünk. Saját elszámolási rendszert, ami nem pénz. Saját energiaellátó technológiákat. Saját közlekedési technológiákat. Saját élelmezési technológiákat. Saját szakrális alapú oktatást a Szentháromságról, a Korona valós szakrális teréről. 
Ha már tudatosult benned is, hogy a Teremtőtől kapott tudásod, tapasztalatod és a melletted álló szeretetalapú szellemi lények segítségével azért vagy itt, hogy együttműködj ebben a mozgalomban, és beváltsd születésed okán tett vállalásod, - ne várj semmire. Tedd, amit a szíved diktál.
És ha segít ebben mások hasonló jelenléte, találd meg újra szeretetteljes kapcsolataidat a Korona szakrális terében és a Szentháromságban.


Nagy Gábor
2013. december 22-én, az Áldás Korának első napján.
fotó: 2013.december 09. hétfő 

1 megjegyzés:

  1. Szerintem az Égiekkel törekedni kell a KÖZVETLEN kapcsolatra,mert a "KORONÁT" áthangolták el torzították szándékosan,így a korona Égi kapcsolódásának helye nem ismeretes,de esetleg a történelmünk IGAZ ismeretét alapul véve valami hibádzik!!! Lásd: "szent istván" szövetség kötése a "zsidó-római pápával" az minden volt csak NEM a JÉZUS SZERETET VALLÁSA!!!!!!!!!!!! Stb............

    VálaszTörlés