2019. június 21., péntek

Egyetemes Teremtő SZER Földi létünk jövőképe 2019

"A boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és a belőle felépülő szeretet-alapú társadalmat, mint elérhető világot megvalósítjuk a Föld bolygón."

Egyetemes Teremtő SZER 
Földi létünk jövőképe  SZÁNDÉKUNK 

Dicső őseink iránti tiszteletből, utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott Hagyatékát, gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és továbbadjuk. 

A boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert és a belőle felépülő szeretet-alapú társadalmat, mint elérhető világot megvalósítjuk a Föld bolygón.


JÖVŐKÉP 

Mintaadó közösséggé érlelődve mutatunk utat a Földünk minden Nemzetének hitben, elkötelezettségben, értékben, szervezettségben. 
Mindezt először MAGunkban, majd családunkban, végül kis- és nagyobb közösségeinkben is felépítjük. 

Élő jövőképünkben a létrehozott kis közösségek, mint élő lámpások összeérnek - útmutató fáklyává növekedve, és általuk megvalósul egy Egyetemes Rend szerint működő, minden élő tiszteletén és egymás mellé rendeltségén alapuló Tudatos Társadalom, az eleink által megálmodott Boldogasszony Országa, majd egy harmóniában létező Földi közösség. 

 Látom, érzem és élem, hogy A társadalomirányítás rendszere + békés úton újra szerveződik, + teljes működési rendjében átalakul, megújul. 

A Nemzeteket alkotó nők és férfiak + tudatosodásuk során felismerik, + hogy felelős döntéseik által örökített mintáik határozzák meg + - milyen irányba fejlődik a földi emberiség. 

A családok, mint a közösségek, + a nemzetek és a társadalom alapjai megújulnak, + visszanyerik védő, gondoskodó, tanító, megtartó erejüket. 

Megújuló egyéni és közösségi tudatunk által + elsőként Magyarország megkérdőjelezhetetlenül és jogszerűen + visszatér a Szakrális Magyar Királyság államformájához, + mely a Teremtői Renddel harmóniában alkotja meg + a társadalom irányítás rendszerét. 

Minden szinten érvényesül + a Magyar Szent Korona Működési Rendje, + mely a jelenleg világkorszakban + a Földön ismert, legigazságosabb + és legmagasabb tudatossági szintű + társadalom irányítási rendszer. 

A Föld népei – + látva és megérezve az Egyetemes Rend harmóniáját - + származástól, vallástól, + politikai beállítottságuktól függetlenül + kérik csatlakozási lehetőségüket + a Szakrális Magyar Királysághoz, + elfogadva annak Működési Rendjét. 


TEREMTÉSÜNK KINYILATKOZÁSA 

 Én, ………, + teljes lényemmel szolgálom a FÖLD bolygót,+ annak minden áldott teremtményét azáltal, + hogy Isten Szent Tervének + alárendelem létemet. 

Tevékenységemet vezérli + az Egyetemes Szándék + és az Anyatermészet iránti alázat, + szellemi tisztaság. Mint a szellemi és a fizikai világ + jelenben is létező és működő kapcsolata, + a teljes, Fényhez kötött létezésem tudatosságából, + az általam uralható képességeimet, + eszközeimet és erőimet megidézem, + Magomban tudatosítom + és a Teremtő Szer jövőképeinek megvalósítása érdekében alkalmazom. 

Magyarként, + egyéni és közösségi Teremtő Tudatommal + képességemmel, + Magyar Teremtő Társaimmal + Rendet és harmóniát teremtek – visszavonhatatlanul - a FÖLDünkön, + szeretetbe emelve + a tudat terét átható mértéktelenséget + SZER-telenséget. 

Közösségünk szerveződésében + eleink útmutató erejének, a Szent Korona Értékrendjének és alapvetéseit követem, MAGOMra nézve érvényesítendőnek érzem, Nemzeti és Egyetemes jövőképünk szándékát - erőinket összeadva - megteremtem! 

 Mint a Magyarok Istenének Társteremtője, + megidézem és megkérem + Teremtő Ős Istenünket, az Egyetemes Szer-Elemet, a Magyarok Nagyboldog Asszonyát, a Földanyát, minden ősünket és segítőnket, minden létezőt és elemet, hogy minden eszközzel és módszerrel, + segítsék e Teremtő Szer jövőkepeinek megvalósulását + – MOST! 


 TEREMTÉSÜNK TÁPLÁLÁSA 

 Közösségünk tagjai az egyéni emberi méltóság megélőiként, mellérendelő, bensőséges kapcsolatok kialakításával működnek együtt. 

SZERETET alapú közösségünk a magyarságunk MAG-ÁR Nemzeti Tudatát újraépítő lelkiségével, a NEMZETI LELKIISMERET megújulásával és ébredésével kívánja + az egyéni és közösségi fejlődést elérni. 

 Az Isteni Igazság és Rend eszméjének + felemelkedése érdekében építjük kapcsolatainkat + Nagyboldogasszony szeretetében, + Szentkorona tiszteletében. Teremtő Képeinket SZER-ELEM hatja át, + s SZER-ETETtel tápláljuk, + Társteremtői Tudatosságunk teljességében. 

 Képzeletedben megjelenítjük, hangos szóval kimondva e Teremtő Szer tartalmát. Akár minden nap, de minden szerdán, minden Hold tölte napján, Boldogasszony és Nap-ünnepek alkalmával. 


 ERŐFORRÁSUNK

Teremtő MAG-Ár minőségünk és Tudatosságunk, + melyet az Egyetemes Rend iránymutatásai szerint fejlesztünk. 

Országalapító tagjaink számára - hagyományaink ismerete, világunk Rendjének megismertetése jelenti szakrális létre nevelésünk alapját. 

 Ezenfelül 

A teremtett vagy a természet méhében született anyagi, szellemi és szakrális értékek 

A Magyar Nemzedékek által megőrzött szkíta értékrend és közösségi gyakorlat. 

Felnevelkedett egyéni és társadalmi szintű, Szakrális Önazonosságunk Egyéni képességeink, elkötelezettségünk, feladat- és felelősség vállalásunk 

 Megtaláljuk egymást országalkotó tagjainkkal, + akik mentesek a pártoskodástól, akik szívükben és teljes lényükben megértik: + nem a jelenlegi problémák ellen, + hanem az Új Jövőért kell CSELEKEDNI. akik tenni akarnak magukért, + családjukért, + Nemzetükért és Világunkért. 

Mindemellett küldetésünkkel, + szándékainkkal és működésünk rendszerével + azonosulni tudnak, + s azt magukra nézve is érvényesnek tekintik. 


 Teremtési TERMÉKENYSÉGÜNK ESZKÖZEI

 A nők mint a Teremtés alkimiai műhelyei, + és férfiak, mint az Egyetemes Szándék beoltó erői - + teremtőtársként élik életüket, + biztosítva az Egyetemes Teremtési Folyamat rendjét, + harmóniáját. 

Egyéni és közösségi + szakrális fejlődésünk érdekében, + fogékonyabb elöljáróink + és szellemünk által közvetített + Boldogasszonyi sugallatokat és útmutatást követjük. 

Társadalmunkban a kozmikus útmutatások, + ősi tudások és bölcsességek, + a jelenkor fizikai és szellemi vívmányainak ötvözete + támogatja és alakítja + a társadalom irányítás rendszerét.

 E MAGos tudatosságú társadalom + kialakításának SZER-számaként tekintjük + a Tudatos Társadalom Rendszerét, + melynek szervezését + szakrális iránymutatás szerint építjük. 

 Kialakult közösségeink számára találkozót szervezünk. Legalább havonta kétszer kapcsolódunk a Természetben Földünkkel – Szakrális erőforrásaink mozgósítására. 


 TEREMTŐ KÉPÜNK MEGVALÓSULÁSA

 Látom, érzem és élem, hogy MINDEN nemzetben Alkalmas Nők és férfiak + azonos arányban – + megalkotva egy Szakrális Bölcsek Tanácsát - + példamutató vállalásaikkal megalapozzák Földünk jövőjét. 

Megszerzik a társadalom többségi támogatását, helyreállítják a közbizalmat, a független és hatékony érdekérvényesítés rendszerét. 

Az új társadalomirányítási rendszer vallások, + egyházak, politikai pártok + valamint gazdasági csoportok érdekeitől + és egyéni érdekektől függetlenül látja el feladatait. 

A társadalomirányításban szerepet vállalók – feladataiktól függetlenül – MindÉg a Nemzet érdekeit helyezik személyes érdekeik elé, megkülönböztetett előjogokat a társadalom egyik tagja előtt sem élveznek, - sem jogi, sem gazdasági szempontból. 

A társadalom egészének működését + olyan Rend-Szer hatja át, + amelyben minél nagyobb + felelősséggel járó feladatban állunk, + annál nagyobb alázattal hajtjuk meg fejünket + az Isteni Rend és embertársaink szolgálata előtt, + ahogyan az érett búzakalász hajol meg Teremtője előtt. 

 A Szentkorona Országának fizető eszköze 
kamatmentes, 
munka és érték fedezetű, 
minden állam által elfogadott állandó elszámolási értéket biztosító pénznem, 
elsődleges célja - egységes értékű cserealap biztosítása. 

Teremtésünkben látom, + hogy újra érvénybe lép + Őseink bölcsességének hagyatéka. 

Követetté válik az Út amelyet Ők követtek, + s amely bölcsesség áthatja egész életünket, + kifejezi és meghatározza küldetésünk + és szolgálataink Rendjét + – ISTEN, HAZA, CSALÁD! 

Látom a megvalósulást, + hallom a hangokat, + érzem az illatokat, ízeket, + tapintom az anyagot! 

 És ez így van! 

 Társteremtők vagyunk!!! 

Áldás van teremtésünkön, + áldás van rajtunk! 

Áldás, Áldás, Áldás…


2019. június 19., szerda

Nimród Ősapánk eljövetele 2019.06.18.

Aki él és mozog, tudata felébredt, az most segítsen! Korszakváltás idején Nimród Ősapánk megszólított bennünket.

Az előzményekről az alábbi blogon lehet olvasni.


Hogyan tovább, emberiség? Hogyan tovább, Magyarok?

Egységben zajló teremtési feladatra hívunk minden igaz Magyart!


Eljött az az idő, amikor Nimród Ősapánk  is megszólított bennünket. Szent királyunk szelleme várja, hogy jöhessen közénk és segíthessen a megújulásban, a szakrális társadalom megteremtésében, de a magyarság nagy része még alszik Különféle tisztátalanságok kábítják, zárják le a tudatokat és tereket.

Ezért két nagyon fontos dolgot tehetünk.

1.Tisztítani magunkat, a környezetünket, a magyarság tudatát. szakrálisan.
2. Imádkozni. Most Nimródhoz és Őseinkhez is célszerű imádkozni. Az alábbiakban található egy ilyen ima.

Reggel 7 -kor, este 7.07-kor és délben ajánlott erősen az ima. Napközben pedig összpontosítsunk erre és hallgassunk szakrális zenéket.
A mostani pár nap nagyon fontos fordulópontot jelent az életünkben! Nem mindegy merre mozdulunk el!
Milly
Nimród Ősapánk eljövetele

2019.06.18.

ÁLDOTT NOÉ, KI AZ UNIVERZUM FIAKÉNT KIVÁLASZTOTTÁL AZ ÖSSZES NÉP KÖZÜL, HOGY UTÓDAIDDAL E FÖLDET BENÉPESÍTSD...
A TE FIAD KÚS, KI NEMZETTE NIMRÓDOT A NAGY VADÁSZT, A MAGYAROK ŐSAPJÁT! HISZEN, HUNOR ÉS MAGOR NÉPE, NIMRÓD KIRÁLY NEMZETISÉGE!
HATALMAS NIMRÓD KIRÁLY!
VEZESD NÉPEDET AZ ISTENI ÚTRA, 
ARRA AZ ÚTRA, MELYEN EGYKORON JÁRT!
ADJ ERŐT ÉS HITET AZ EMBEREKNEK,
HÍVD MAGADHOZ NÉPEDET!
KAPCSOLJ ÖSSZE BENNÜNKET A FÉNNYEL, HOGY EGGYÉ VALJUNK MIND TE VELED!
HATALMAS NIMRÓD KIRÁLY!
VEZESD NÉPEDET AZ ISTENI ÚTRA, HOGY KÖVESSEN TÉGED MINDEN LÉLEK, KI HALLJA HANGODAT!
ÁLDÁS

Ma egész nap , folyamatosan ezt mondd! Hallgasd a zenét (Magír- Benned ragyog)n mondd ahányszor belefér...

Az elkövetkezendő napokban szintén, de reggel és este 7-kor feltétlenül!
Holnap naplemente idején gyújtsatok tüzes, s kérjétek Nimródot, hogy alázatban megjelentünk, s nem jött hiába!

Egységbe rendeződünk!
hamarosan olvashatóak a szerveződés/rendeződés részletei, megadott forgatókönyv szerint!
A ma hajnali üzenet szerint nincs időnk a teketóriázásra, kifogásokra, csakis az összerendeződésre!!!!
ÉBREDJ MAGYAR!
ELJÖTT AZ IDŐ...

Lőrincz Éva