2014. szeptember 26., péntek

Miért is HUNGÁRIA Magyarország?

 A z Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex
azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz.(?) 500
körül illetve 700 táján készültek. Végtelenül érdekes a két kódex
által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvvel:


Miért is HUNGÁRIA Magyarország?
Hun szótár került elő Iránból ie(?): 5-700-ból !!!
 Félelmetes.... /!!!  Áttörés a nyelvészetben!

Hosszú ideig ismeretlen volt a nyelvészek számára a hun nyelv, mert
mindössze 3 ital nevét ismertük.
A z Iránban nemzeti kincsként őrzött Iszfaháni kódex és a Krétai kódex
azonban most feltárja a hun nyelv rejtelmeit. A kódexek i.sz.(?) 500
körül illetve 700 táján készültek. Végtelenül érdekes a két kódex
által feltárt hun nyelv összevetése a mai magyar nyelvvel:


Szavak:


Nap = napi
víz = vezi
tenger = tengir
rengeteg, tengernyi = tegngirdi
só = sava (v.ö. sava borsa)
tó = tava
hó = hava, havas
szél = szele
száraz = sziki (v.ö. "Ég a napmelegtől a kopár szík sarja")
lejtő = lüthü
völgy = vüldi
folyómeder = tur (v.ö. "hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek
anyja kebelére")
erdős hegyvidék = kert
hegyalja = soprun
ország, uralom: urruság
lakatlan határsáv = gyepű (v.ö. honfoglalás utáni gyepű rendszer)
kapu = kapu
vár = vara
szó = szava
had = hada
kard = szurr (v.ö. "szúr is dőf is" :-)
nyil = neil
tegez = thegisz
balta = balta
sisak = sisak
sarló = sarlagh
harcos = vitesi
kincs = küncse
kéz = kézi
szem = szöm, szüm
száj = szá(h)
kopasz, tar = tar
ősapa = ise (v.ö. a halotti beszédben: "terümtevé miü isemüköt,
Ádámut" = teremté ősapánkat Ádámot)
felmenők = elüd (v.ö. előd)
úrnő = aszuni (v.ö. asszony: a korábbi emelkedettebb jelentésű szó módosulata)
(halotti) tor = tor
bor = bor
sör = ser
vásár = vásár
por = poura
göröngy = bog
sár = sár
szar = sara
út = utu
kút = kutu
lyuk = liku
szag = szaghu
gömb = theke (v.ö. "nincs nálam boldogabb e földtekén")
piramis = gula
vm.-nek a fele = vele
ma = ma
szám = szán
nem = nen
igen = éjen
kicsi = kücsü
baj = bű (v.ö. bűbáj mint rossz irányú báj)
ész = esze
eszes, okos = eszisi
régi = avesi (v.ö. avitt, avas)
kettő = keltü
tíz = tíz
tizenkettő = tiz hen keltu
húsz = khuszi
hatvan: hotu ben tiz
én = ejn
mi = minkh
ti = tikh
engem(et) = inkmüt
minket = minkhüt
nekem = nikhüm
én leszek = ejn leszim
mi leszünk = minkh leszinkh
te leszel = ti leszil
ti lesztek = tikh lesztikh
ez = ejsz
az = ajsz
ez itt = hit
az ott = hot
az ott távol = oti
kívül = küivüle
belül = béivüle
külön = klün
élő, eleven = eleved
bogár = mütür (v.ö. mütyür)
ló = lú
kutya = kutha
sáska = saska
légy = ledzsi (v.ö. "madzsar")
béka = béka
bagoly = bagialu
sas = sas
hal = kala
teve = tüve
sás = sás
virág = viragh
moha = muha
alma = alma
árpa = árpa
fa = fo(a?)
tő (növény töve) = tüvi
fű = föve (v.ö. föveny)
falevél = zize (v.ö. hangutánzó szavak)
menni = menin
jönni = jüven
járni = járin
teremni = termin
tűrni, elviselni: türen
szagolni = szaghin
tudni = tondin
(fel)avatni, felkenni = kenin
fújni = fuvin
közösülni = batten (v.ö. wlmailhtml:/mc/compose?to=b@-ni)
ha = cha
hol? = chol
hová? = chowrá
mi? = mi
ki? = ki
hány? = kháni
be = béh
át, által = alta
szét = szeit
rá = wra
Ragozás:
-on, -en, -ön = hen
-ban, -ben = ben
-ba, -be = be
-ra, -re = wra

A főnevek többes száma végmagánhangzó nélküli tő + -ekh. A
mássalhangzóra végződő szavak nál tő + -kh.
A tárgy ragja: magánhangzóra végződő szavaknál -t végződés;
mássalhangzóra végződő szavaknál -et végződés.
A birtokjel: magánhangzóra végződő szavaknál -je végződés;
mássalhangzóra végződő szavaknál -é végződés.
A részeshatározó ragja: egyes szám: -neki; többes szám: szótő +
-ekhneki. A hely- és képeshatározó ragja: tő + -étül szóvégződés.
Birtokos személyragos főnevek:

nyilam = neilim nyilaim = neiliam
nyilad = neilit nyilaid = neiliat
nyila = neilej nyilai = neiliaj
nyilunk = neilinkh nyilaink = neiliankh
nyilatok = neilitekh nyilaitok = neiliathakh
nyiluk = neilekh nyilaik = neiliakh

A fellelt hun szavak mintegy fele mutat magyar nyelvi rokonságot. A
fenti válogatás közülük is csak azt a keveset tartalmazza, amelyek
most 1500 évvel később a mai magyar fülnek egyértelműen
beazonosíthatóak. A fenti kivonat Dr. DETRE CSABA írása alapján

készült. A felfedezés mind a nyelvészetnek, mind az őstörténet
kutatásnak hatalmas lökést adhat.


Mérvadó nyelvészi vélemények szerint a kódexekből napvilágot látott
részek egy olyannyira egyedi nyelvi rendszert fednek fel, hogy
gyakorlatilag kizárt a hamisítás lehetősége.
A Magyar Tudományos
Akadémia hallgat a témáról.
Minden követ meg kell mozgatnunk, és ha léteznek ezek a kódexek, akkor a
föld alól is elő kell keríteni őket.

Tény, hogy az MTA nem tett közzé hivatalos állásfoglalást ez ügyben.

És hogy ne kelljen annyi évet várni, mint amennyit a Tárih-i Üngürüsz
krónika napvilágra hozására kellett, ezért továbbítom.Szelei Magdolna Mária2014. szeptember 24., szerda

Az ÖRÖKSÉg és vállalása 2014.09.24. ..De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani...Az Örökség vállalása


A szeptember 5-7 között, Szegeden megtartott Nemzeti Szer - hogy fordulatot hozzon egy nemzeti szintű egység megteremtésének az elindításában - beváltotta célját. Kisboldog Asszonyunk születése napjának tisztelete és valós történelmi, szakrális múltunk megdöbbentő információi, új felületet kínálnak az egység létrejöttére.


De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani. Azért jött, hogy helyreálljon Jézus urunk valós élettörténete és tanítása. Hogy a római birodalom által államvallássá hamisított kereszténységet visszavezesse Jézus tiszta tanításaihoz, és életpéldázatához.


Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában. Egészen 1301-ig, III. András király haláláig, - amikor is kihalt az „Árpád-ház” fiú ága.


Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai vannak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogy Attila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vérszerinti leszármazottja is! Mert a valóságban Jézusnak és Mária Magdolnának három megszületett gyermekéről tudunk, és egyikük egy fiúgyermek. Négy-öt generáció múltán születik Attila, Edesszában….


Így nyer értelmet a Kárpát-hazában élő magyar kettős fejedelemség Apostoli státusza, majd az azt követő Apostoli királyság különleges státusza. Fontos tudnunk, hogy a magyarság Apostoli minősége nem Istvánnal, azaz a királysággal kezdődik, hanem a kettős fejedelemség és Atilla korától! Mert a nyugati királyok az Isteni Kegyelem alapján uralkodtak, míg a mindenkori magyar király, mint Apostol Király, - az Istenfiúi Örökség jogán.

 Ezért a magyar királyság Apostoli Királyság, mind addig, míg él az egyenes ági vérvonal. Az Apostol Királyok számára megadatott az Isteni Bizonyosság, a beavatás, a királlyá választás révén. Mert a Magyar Szent Korona az Isteni Bizonyosság megszemélyesítője. Égi Élő Igazság. Amely élő, Isteni személyesség. Mindemellett Jézus feltámadási leple is Isteni Bizonyosság. Mert benne él a feltámadás bizonyítéka és magyarázata. Azzal, hogy Jézus kimondja, az Atya és Én Egyek Vagyunk! Mit is mond Jézus? Azt, hogy a feltámadás során maga az Atya jön „vissza”. Tehát, a lepelben maga a Teremtő van jelen, élő minőségben.


Mindkét Isteni Bizonyosság összetartozik. A Korona és a Lepel, bár két személyiség, - voltaképp Egy. Összetartoznak. Elpusztíthatatlanok, hallhatatlanok. Mert valóban Isteni Bizonyosságok.


Magyarságunk nagy rejtélye a vérvonalunk és a szellemi tudásunk. Történelmünk teljesen lefedi a Jézusi keresztutat.(http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/04/keresztut-magyarsag-udvtortenete-0421.html) 
 Csakhogy az üdvtörténelmi keresztutunk főszereplője a Magyar Szent Korona! A nemzet csak beteljesíti, megvalósítja az áldozatot. Mert a nemzet és a Korona áldozata okán válik az eddigi gyalázat, - Jézus Urunk életének és tanításainak meggyalázása, - az Isteni Kegyelemmé. Ezzel törlődik a hamis program. Ez a magyar nép és a Korona vállalt üdvtörténelmi szerepe.

Ezek voltak a mindenkori királyaink legtitkosabb beavatási szintjei.


A világi és egyházi hatalmak mindvégig féltek, rettegtek attól, hogy a magyarok újra emlékezni fognak a valódi múltjukra. Meg is tettek az eltelt évszázadok alatt minden gonoszságot, hogy ezt elkerüljék. És ezért nem kerülhetett napvilágra a Fatimai jelenésekkor átadott harmadik üzenet valódi tartalma. Az üzenet az Apokalipszis. Azonban nem úgy, ahogy Rómában olvassák és értelmezik. Az Apokalipszis görög kifejezés. Jelentése: „Lehull a lepel”.


Igen, jól olvassátok! Ez Jézus valós életrajzának, tanításainak és a feltámadási lepelnek az újbóli napvilágra kerülését jelenti. Vatikáni titkos könyvtári relikviák és a magyarokra vonatkozó eredeti emlékek igazolják mindezt. Ezért is zárták el előlünk.

Már nem számít. A szellem és az Egy Isteni Akarat újból felszínre hozza mindezt. Azt gondoljuk, hogy a keresésnek vége. Eljött az idő, a felfedésre. A Lepel valóban lehull!


Mégpedig azáltal, hogy mindezeket felismerjük saját Örökségünknek. Felismerjük és Vállaljuk. Ez az Örökség, képes egységet teremteni közöttünk, - bármilyen korábbi politikai, vallási, vagyoni, nemzetiségi, szakrális nézetkülönbség vagy érdekkülönbség ellenére is.


Ma már nem a király szintjén él a beavatási útvonal. Ma tömeges felébredésben és nagy létszámban történik a beavatás. Ezekbe a titkokba. Az Örökségbe.Arra szólítunk minden értelmes és jó lelkületű testvérünket, hogy csatlakozzon a Szegedi Szeren, hangos szóval és háromszor kimondott kijelentésünkhöz:

VÁLLALJUK!


Ez az Örökség képes egységbe állítani bennünket.

Hát ezért mondjuk azt, hogy a Szegedi Szer, új kezdetet jelent nemzeti szinten az egység létrejöttében. Ehhez várunk benneteket, vállaljátok fel bátran Örökségeteket! És minden további eseményen, gyűlésen, rendezvényen egyre többen vállaljátok az Örökségeteket.Maradunk tisztelettel az Isteni Bizonyosságban:

Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor
Ö R Ö K S É G
Az Apokalipszis elkezdődött

Minden, amit eddig titkoltak valós történelmünkről és szakrális vérvonalunkról, nyilvánosságra kerül. Így már tudjuk, hogy Atilla királyunk saját kezűleg, maga hozta el Edesszából Jézus urunk Feltámadási Leplét. Vele volt végig az Európai útján, hisz Ő azért jött, hogy helyreállítsa Jézus valódi tanításait, életpéldáját és életrajzi adatait. Aztán a Lepel visszajött Kárpát-honba, egy szentélyben őriztük Pannónia közepén 1305-ig. (lásd: Arvisura, Képes Krónika, Pray Kódex…)


Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, - az üdvtörténelmünk okán, - most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag.


Megtaláltuk az egykori szentély helyét és maradványait!

Szeretnénk a romok helyén újra felépíteni a körszentélyt, méltó zarándokhellyé tenni, kitisztítani a körülötte lévő területet. Hogy leborulhasson Jézus Feltámadási Leplének őrzőhelye előtt az arra méltó és tudatos nemzet.


Ehhez kérünk segítséget, hogy a közös Örökségünket, összefogva újra életre keltsük.


A hely birtokba vétele, a szentély újbóli felépítése és zarándokhellyé alakítása közös összefogással megvalósítható. 

Ehhez kérünk minden jóérzésű magyar Örököst, hogy egyéni lehetőségeinek a figyelembe vételével, támogassa az újjáépítést. Mindenki, ahogy és amivel tudja.


Az erre a célra született adományszámla javára várjuk a nemzet tagjainak segítségét, akár hívő, akár nem.


Az adományszámla számlaszáma:

73600046-50011287

Köszönjük a felajánlásokat!


Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor
Ahogy Szegedről hazaérkeztünk, csoda történt. Az a helyszín, ahol Jézus Urunk Feltámadási Leplét őriztük 1301-ig, - Öreg Isten akaratának megfelelően, - a birtokunkba juthat. Így nem csak a területet védhetjük, hanem újjáépíthetjük az egykori szentélyt, és méltó szakrális hellyé változhat ismét. Ehhez kaptunk égi segítséget és ennek fényében nyitottunk egy adományszámlát, hogy a segíteni akarók forintjait összegyűjthessük. Mi inkább az egyszerű, de tiszta hitű embereket szeretnénk megszólítani, és akár ezer forintos adományokból megvenni a területet, és majd később felépíteni a körtemplomot.
Ehhez kérjük a segítségeteket. Ha a saját levelező listátokon és rendezvényeiteken megosztanátok az anyagot és a felhívást, így sok jó lelkű magyar emberhez eljut a kérésünk. És ha az országban lesz 1500 ilyen ember, már megvalósulhat az Isteni Akarat.
NagyGábor

2014. szeptember 23., kedd

Napi mantrák, meditációk - Sananda


Itt az idő, hogy megéljem az ötödik dimenzió rezgését.
Föld Anyánk elérte az Ő Felemelkedését.
Ő mutatja nekünk az utat, mint tápláló, éltető Anyánk, aki mindig is volt számunkra. Engedd magadat kiemelni a dualitásból, hogy elérjük a Nagy Terv beteljesedését.

SANANDA/JÉZUS
NAPI MANTRÁK, MEDITÁCIÓK 
 
(A www.whoneedslight.net oldalról fordította: Láng Péter)

1.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Elképzelni, vizionálni a mi szépséges Kék Bolygónkat, a Föld Anyát, amint ragyog a Nagy Központi Nap fénysugaraiban.
Hálát adunk a Teremtőnek és a teljes Mennyei Seregnek, hogy elhozzák számunkra a jólét és békesség áldásait, amelyeket számunkra teremtett, hogy élvezhessük ebben az Új Aranykorban.

2.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Hálát adok minden életigenlő tapasztalatomért, amiket megéltem jelen életem során, függetlenül attól, milyen váltakozó érzelmek kísérik.
Hálád adok minden embernek, akivel életem során találkoztam, hogy segítették tudatosodásomat.
Hálát adok a mennyei hatalomnak a szeretetért, a támogatásért és útmutatásért, amellyel segítették utamat.

3.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Teljes összhangban vagyok Felsőbb Énemmel, a lelkemmel és az én szerető, békés, nyugodt Forrásommal, a Teremtő Istennel.
Az vagyok, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett, és legbensőbb énemben fenntartom az én Teremtőm képességeit – a harmóniát, a bölcsességet, a békét, az örömöt, a teremtő képességet/kreativitást, a könyörületet, a megbocsátást, a tisztaságot és a szeretetet. Az vagyok, AKI VAGYOK! Úgy legyen! 

4.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Hűségben élek. Szeretetben élek. Egy vagyok a Mindenséggel. A Fényben állok, mint az Univerzum gyermeke, mint az én Teremtőm megtestesülése.
Ezt a rövid életet ajándékként kaptam, hogy megtapasztaljam önmagamat a Szeretetben.
Minden iránt Szeretet ébred bennem.

5.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
(Ismételd ezt a mantrát óránként 3-szor! Ez növeli a belső és külső harmóniát. Ahogy ismétled ezt a mantrát, megteremted felemelkedésed valóra váltását.)
Édes Istenem, adj nekem türelmet…!”
Minden Gondolatom, Minden Érzésem, Minden Szavam és Minden Cselekedetem teljes összhangban van az én Felemelkedésemmel. 

6.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt az idő, hogy megéljem az ötödik dimenzió rezgését.
Föld Anyánk elérte az Ő Felemelkedését.
Ő mutatja nekünk az utat, mint tápláló, éltető Anyánk, aki mindig is volt számunkra. Engedd magadat kiemelni a dualitásból, hogy elérjük a Nagy Terv beteljesedését.

7.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Feltöltöm szívemet a Teremtő Isten Végtelen Szeretetével.
Az Univerzum gyermeke vagyok. Most Én Vagyok a tiszta Szeretet és Könyörületesség tiszta kifejeződése. Megkaptam az ajándékot, hogy minden élőben, amin a szemem nyugszik, lássam a szeretet pulzálását, ahogyan Isten is látja a Szeretet szívdobbanásait bennem.
Ez az én Felemelkedésem. 

8.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
(Ez a mantra segít neked összehangolódni Mindennel, Ami Van és elhozza számodra a Békét. Érezd a melegséget a szívedben, amint láthatóvá, hallhatóvá és szeretetté válsz.
Ismételd ezt a mantrát minden órában 3-szor!)
Teremtőm, tudom, hogy hallasz engem, s ahogy engem hallasz, úgy hallok és figyelek én is másokra.
Teremtőm, tudom, hogy látsz engem, s ahogy engem látsz, olyan tisztán látom én is magam előtt a másikat.
Teremtőm, tudom, hogy feltétel nélkül szeretsz engem, s ahogy engem szeretsz, ugyanúgy, feltétel nélküli szeretettel fordulok én is mások felé.
Teremtőm, mivel hallasz, látsz és szeretsz engem, tudatosul bennem, hogy minden rendben van az én világomban és minden rendben van a mi világunkban.

9.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Vizionáld magadban a Felemelkedésed ünneplését – a nagy beteljesülést!
Érezd a beteljesülést, a szeretetért vállalt, tudatos erőfeszítéseid létidejének és örömteli eredményeinek kicsúcsosodását.
Ezt te magad csináltad! Képzeld el ezt az érzést, az örömöt! Lásd azokat, akik veled együtt vannak, halld a zenét, amire táncot jársz, lásd magad körül a barátokat!
Te egy ragyogó Fény vagy! Isten, a barátod, átölelve tart.
Ez az, amiért jöttünk!

10.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket, felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Az idő lerövidül. Csökken az eltelő napok száma. Az időn és téren át hívlak téged. Gyere, töltsd ki az ürességet a te édes gondoskodásoddal. Te vagy a sorsom, a végzetem.
Nagyon szeretném, ha átölelnél engem, hogy érezzem forró ölelésed, ízleljem ajkaimmal csókod, ha feltűnnének előttem arcod vonásai. Édesen átadni magunkat egymásnak. Te, magad, önmagadat és én, önmagamat.
Ezer és megszámlálhatatlan éve ismerlek téged. Együtt éltünk és szerettünk, együtt féltünk, megismerve a mennyet és a poklokat. Mi mást lehet még mondani az ilyen szeretetről, amely arra kényszerít mindkettőnket, hogy Egyek legyünk!?
Istentől született Ikerláng vagyunk mi ketten. Megfoganva, lángra lobbantva az Ő szívében.
Egy lélegzet, egy lélek, egy szerelem, Mindörökkön Örökké.
Maitreya

11.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
A Szeretet a létezés állapota, legbelülről a külsőig. Ez az Univerzum leghatalmasabb ereje. A Szeretet olyan nagy választás, mint az érzület vagy az elhatározás közötti különbségtétel.
Megparancsolom, hogy minden pillanatban a Szeretetben élj! Amikor a Szeretet mezejéről cselekszel, hatalmas erővel alkotsz.
Használd a Szeretet Nyelvét minden gondolatod születésénél és minden mondatnál, amit kiejtesz. Használd a Szeretetet minden cselekedetedben, amit megteszel!

12.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt az idő az átlényegüléshez! Az ötödik dimenzióban nincs idő, ezért nincs tervezés sem. Csak juttasd kifejezésre az álmaidat szívközpontod energiájával, az élet ragyogó körforgatagában.
A nagy események azt igénylik, hogy sok szívközpont dolgozzon együtt. Ezt kell tennünk, hogy megalkossuk az Új Földet!
Most összekapcsolom a Szeretetemet a többiekével, kiterjesztem elmémet, és előre látom, ahogy elcsodálkoznak, amint a nagyobb kép eléjük tárul.
A Szeretet, a Hit és a Remény, amit most küldök az együtt érkezőknek, tízszeresen térül vissza.
Mi vagyunk a Világ! Egyek vagyunk!

13.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Magam vagyok felelős megalkotója gondolataimnak. Amit kigondolok, azt hozom magamra. Választhatom, hogy szabadon élek, elhagyom gondjaimat és félelmeimet, és megalkotom saját jólétemet, boldogságomat.
Az erőteljes felemelő energiák azok, amikor holdtölte következik vagy amikor holdfogyatkozás jön, vagy a Legfőbb Nagy Kereszt (Cardinal Grand Cross) jelenik meg az égen, vagy amikor az Isteni Tudat energiájához csatlakozom.
Tisztelem és gondját viselem másoknak és szeretettel övezem a többieket. Ez Isten tudása és rezgése. Ez a Felemelkedés útja.
Metatron.

14.Nap
(A napi meditációk előtt fontos felemelni rezgéseinket és felépíteni energiáinkat a Harmonikus Felemelkedés Eseményének előkészítéséhez.)
Itt, a fátyol mögött, nincs tudatos emlékem előző életeimről, de a szívemben emlékezem. Emlékszem Sanandára és mély, igaz kapcsolatunkra.
Emlékszem az ígéretre, amit Föld Anyámnak tettem és minden felebarátomnak, szeretett fivéreimnek és nővéreimnek.
Nagyon régen megígértük, hogy leküzdünk minden nyomorúságot, együtt lépünk fel, hogy beteljesítsük a Szeretet küldetését.
Hívjuk ezt a sorsszerű Felemelkedést!
Már véghezvittem a küldetésemet.
Már készen állok rá, hogy újraegyesüljek az én szeretett családommal a felsőbb dimenziókban.

Fordította: Láng Péter 
 

2014. szeptember 22., hétfő

Köszönőlevél Gyenes Norberttől az érte dolgozókhoz:

Ahol a tudatod, ott az ERŐ, vagyis amire figyelsz azt valósítod meg.


Köszönőlevél Gyenes Norberttől az érte dolgozókhoz

2014.09.16. 18:24 Istengyermek

 

sz_v_1410884618.jpg_275x183

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves Társamnak, aki bármilyen formában hozzá segített, hogy újra teljesen egészséges legyek. Nektek köszönhetően gyógyulásom tele volt csodákkal és hihetetlen gyors volt. A rengeteg szeretet amit tőletek kaptam, földi szavakkal kifejezhetetlen. Nagyon köszönöm, amit értem tettetek! Mérhetetlen hálám és szeretetem örökké öleljen Titeket!
Szívemből kívánom, hogy legyetek áldottak a Teremtés minden pillanatában!

Áldással és szeretettel: Norbi


Közkinccsé teszem azt a gyógyító mantrát melyet közösen írtunk Norbival.
Norbert 100 x mondta egy nap egyszer. Lehet még 2x50-et mondani, de jobban bontani nem érdemes mert szétforgácsolódik az ereje.


Vagyok aki Vagyok

Istenem szeretete bennem ragyog,
 

Napról napra egészségesebb vagyok.
Isten Fénye és Ereje bennem ÉG,

Öngyógyító Erőm életre kél.

Gyógyul már a testem, lelkem,
 

Minden sejt egészséges bennem.
Fizikumom ragyog, lelkem virul,
Az egész világra szeretet borul.


Boldogság, szeretet, áldás. 
A Boldogság, szeretet, áldás szavakat lehet mondogatni munka közben is.Séta közben, vagy más elfoglaltságkor. Igen hatásos ezerszer mondva. Nem kell számolnod, csak mondd, mondd hogy átírja a tudatod és a rezgésed.

Sokat segít még, amikor elképzeled, hogy a Napból jövő Élő Fény Ereje sejtenként feltölt Téged. Egy egy ilyen feltöltési alkalom legalább 20 percig tartson. Ahol a tudatod, ott az ERŐ, vagyis amire figyelsz azt valósítod meg.


Boldog gyógyulást: Ilona http://istengyermek.blog.hu/
2014. szeptember 19., péntek

Nemzetgyűlés lesz, vagy nem lesz?


Ki a nemzet? Mi vagyunk? Ha igen, akkor  Mikor tudunk végre egységesek lenni? Talán még nincs itt az ideje a változásnak? Talán még nem vagyunk elég érettek rá?
Jó lenne végre hinni, bízni a változás lehetőségében. Jó lenne, ha végre lenne olyan erő, mely mögé csatlakozva egységessé válna a nemzet.
Az alábbi videóban rengeteg információt hallunk jelenlegi helyzetünkről, ami hasznos akkor is, ha tetszik a nemzetgyűlés ötlete, akkor is, ha nem.
Dombi Katalin Milly

 

 Nemzetgyűlés 

 http://kutasi.blogspot.hu/2014/09/19290-nemzetgyules-2014-szeptember-21.html

 

 

  A  SZEPTEMBER  21-i  Nemzet  gyűlésre  megírt  közlés megosztása

..azt, hogy mit lehet elérni szabad-téren egy Nemzeti-Nemzet gyűlésen nem tudom....a szándékot értem, sőt egyet is értek vele... a megoldást a kérdésekre, az ok-okozat meghatározását még nem látom .... mind addig, amíg az emberek tudatában nem villog, ( VILÁGÍT ) kellő fénnyel a piros lámpa, - az a gyanúm most sem kapunk rá választ a tömegektől és ez így van sajnos év tizedek óta.... viszont egyre nagyobb a szakadék a társadalom rétegei között, illetve szinte már csak két részre szakadt a nép, és a "NEMZET- TEST- TUDAT" van a MÉLY SZEGÉNYSÉG ÉS A MÉRHETETLEN GAZ-SÁG -GAZDAG-S-ÁG;( közte szinte semmi)
... szükség van azonban a józan paraszti ész járásunkra magyar lelkekként....

A bebetonozott hatalmi rendszerek nem engedik a józan ítélő képességűeket a húsos tál közelébe, mert még részt akarnának belőle kérni. Ha viszont oda kerül valaki "véletlenül" azonnal megfenyegetik, megölik, vagy megpróbálják beintegrálni.
Tehát most már kemény, jó kiállású, határozott, ellentmondást nem tűrő, tájékozott, és jól felkészült egyénekre van szüksége a magyaroknak is.
A részeredmények nem megoldások, miután a nép szó szerint földönfutó , illetve éhezik. Lehet politikailag elodázni megoldásokat , és késleltetni a nép érdekeit, de erre már nincs idő, mert az utolsó órában vagyunk.
A KORMÁNY TÖRVÉNY TERVEZETE szerint hiába mennek le például a kamatokkal, vagy csökkentetik a DEVIZA ÉS EGYÉB BANKI KÖLCSÖNÖK ÖSSZEGÉT, AZ EMBEREK NEM TUDJÁK KIFIZETNI ADÓSSÁGAIKAT, MERT NINCS MUNKÁJUK, ÍGY JÖVEDELMÜK SEM. EZEK ÉGBE KIÁLTÓ PROBLÉMÁK. A fiataloknak nincs jövő képük, nem tudnak az életben megkapaszkodni, azért éljük meg a második '56-os kivándorlást!
Azok az emberek akiknek van munkájuk éhbérért robotokként dolgoznak és ha kimerik nyitni a szájukat a méltatlan bánásmódok miatt, (sajnos már mindegy, hogy MULTI vagy "MAGYAR" illetve egyéb munkaadó) azonnal meg vannak fenyegetve, hogy el is mehet azonnal, mert legalább százan várják még így is a lehetőséget! Ott tartunk, hogy már a 28-30 éves fiatal is öreg a munka vállaláshoz időnként, pláne meg az 50-es korosztálytól.
A politikai elit pedig úgy tesz , mintha nem is ismerné , ezt sokaknak busás hasznot hozó , jól működő bebetonozott rendszert. Hamarosan rá fognak döbbenni, hogy már RÁJUK SINCS SZÜKSÉG, MERT EL LESZNEK TÁVOLÍTVA , ZSÍROS JÖVEDELMET HOZÓ ÁLLÁSAIKBÓL. AKKOR FOGJÁK VÉGRE IGAZÁN MEGTAPASZTALNI, MILYEN TÖRVÉNYEKET ALKOTTAK ÉS MILYEN BŰNÖKET KÖVETTEK EL EMBERTÁRSAIKKAL SZEMBEN! ( Ez sajnos általános érvényű, nem csak magyar honról van szó.) Az egész VILÁG FORRONG, A SZELLEM LÁZAD! TENNI KELL VALÓBAN MAGUNKÉRT ÉS A KOMOLY CÉLKITŰZÉSEKET HATÁROZOTT TETTEK KELL KÖVESSÉK.
Rengeteg értelmes, FIATAL EMBER ÉS LÁNY-ASSZONY VAN KÖZÖTTÜNK, ÖSSZE KELL FOGNI, ÉS AZ IDŐSEBBEK BÖLCSESSÉGÉVEL, TUDÁSÁVAL KELL A MEGOLDÁSOKAT KITALÁLNI, HA KELL, KIHARCOLNI!

Van ennek a NEMZETNEK SPIRITUÁLISAN IS JÓL KIKÉPZETT ÉS FELKÉSZÍTETT NAGYON-NAGY TÁBORA. A SZELLEM EREJÉVEL VANNAK FELRUHÁZVA ÉS A SAJÁT TERÜLETEIKEN VEZETŐNEK TERMETT KÉPESSÉGEIKKEL TUDJÁK SZOLGÁLNI A SZENT ÜGYET. ÍGY MEGOSZLANAK A FELADATOK ÉS BIZTOSÍTVA VAN-LESZ A TISZTA MUNKA MEGOSZTÁS. KI KELL TASZÍTANI AZOKAT AZ EGYÉNEKET AKIK NEM A SZENT ÜGYET KÉPVISELIK.

A csillagos ég is segítségünkre lesz a bátor és előre mutató kiállásunkban. Egy biztos , hogy JÉZUST az IGAZSÁG FORRADALMÁRÁT KELL A ZÁSZLÓNKRA TŰZNI, MERT ÍGY TUDJUK A JOGAINKAT KIVÍVNI , MÁR AZ ÚJ IDŐK KEZDETÉN.

NAGY-BOLDOGASSZONYUNKNAK PEDIG EZ MINDEN VÁGYA, HOGY NEMZETE FELVIRÁGOZZON!!!

Teszteljük meg tehát, hányan gondolják hasonlóan, hogy itt a változás ideje!!!

A RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBEN MINDENKI SAJÁT MAGA DÖNT, SZABAD-AKARATA ÁLTAL A SZÍVE ÉS SZERETETE JOGÁN.

EGY BIZTOS, A RENDEZVÉNY CSAK BÉKÉS SZÁNDÉKKAL ÉRHETI EL CÉLJÁT, AMI NEM AZT JELENTI, HOGY NEM FEDJÜK FÖL AKARATUNKAT A VÁLTOZTATÁS KINYILVÁNÍTÁSA MELLETT!!!

Jegyezte és közre adta :Szelei Magdolna Mária
BUDAPEST 2014. szeptember 16.


2014. szeptember 5., péntek

Nagy idők köszöntöttek RÁNK -Szelei Magdolna Mária 2014.09.03.

 Nagy idők köszöntöttek RÁNK félre kell tennünk a sérelmeinket és át kell szakítani a GÁTAKAT valamint a CÉL-SZALLAGOKAT IS!Nagy idők köszöntöttek RÁNK 
Szelei Magdolna Mária 2014.09.03.Áldott Testvéreim TI a MAGBAN ÉLŐK!!!

Mint tudjátok éppen két éve tiltottak el a fb-om használatától. Ez azonban nem volt hiába való időszak. Rengeteg munkával telt az Anya-országban is és külhonban is. Nagyon sokan megkezdtük a TÁRS-TEREMTÉST a szolgálatban! Talán jó is , hogy sokan nem tudják ez mit jelent, mert nincs szükségem a különféle tudatok szintjén élők, véleményére. Azt mondhatom, hogy tömeges ébredéseknek lehetünk tanúi az egész Kárpát-medencében és az egész BOLYGÓN. Ez azt jelenti, hogy a megébredettek meg tudják már tartani HITÜK EREJÉVEL AZT A KRISZTUSI ERŐT, ami hivatott elindítani a NEMZETEK SZABADSÁGÁT!


Ebben a Mag-Magyari Lélek Minőségnek elöl kell járni!

Nagy idők köszöntöttek RÁNK félre kell tennünk a sérelmeinket és át kell szakítani a GÁTAKAT valamint a CÉL-SZALLAGOKAT IS!


Hatalmas szellemi és fizikai háborúk tomboltak köröttünk és fölöttünk.( figyeled az időjárás jeleit)

Hála a Mennyek Urának és a Nagyasszonynak eddig nálunk nem voltak számot tevő katasztrófák. A banki cirkusznak is hamarosan vége . Mi is oda kell tegyük a teremtő erőnket úgy, hogy kimondjuk egyszerre egyetemlegesen, mindegy hogy mennyi az annyi, mert nincs sem ennyi, sem annyi, így adunk is meg nem is , fizettünk is meg nem is , és a mesének vége nem fizetünk. Viszont a javainkat nem adjuk a rabló pandúrok kezére. Ez vonatkozik a NEMZETI és MAGÁN VAGYONOKRA IS!

Ne altassuk tovább magunkat! ISTENTŐL KAPOTT JOGAINKÉRT SÍKRA SZÁLLUNK ÉS MEG IS VÉDJÜK.


Hatalmas ERŐT VONTAK ÖSSZE ŐSEINK A KÁRPÁT - MEDENCÉBEN HOGY CÉLJAIKAT ÉS VÁLLALÁSAINKAT BETELJESÍTSÜK. Nos az előkészületek befejeződtek . Égi szinten minden segítséget megkapunk az Újra kezdéshez!!!


Jelentem NEKTEK TISZTELETTEL az Anya-országban 4 millió testvérünk van teljesen felkészítve energetikailag és fizikailag ( EGY PÁRTNAK SINCS ENNYI SZAVAZÓJA ) a Fény EREJÉNEK FOGADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA. KÖSZÖNET ÉS HÁLA A MAGYAROK ISTENÉNEK IRÁNYÍTÁSÁÉRT ÉS VÉDELMÉÉRT!


Ez azt jelenti, hogy a csatornák ki vannak építve mindenkinek személyes tudatossága és ERŐ-TERE SZERINT. Csak az a dolgod, hogy hallgasd meg a belső hangod és tedd amit az ISTENI LÉNYED KÉR TŐLED. ÍGY FOGJUK AZ EGYSÉGET ÉS SZERETETET PILLANATOK ALATT MEGTEREMTENI. NINCS MÁS DOLGOD, MINT KÉSZENLÉTBE HELYEZNI MAGAD ÉS TUDNI FOGOD MIT KELL TENNED. Csak arra figyelj amit a TE LELKED SÚG NE MÁSTÓL VÁRD MIT CSELEKEDJ. Ez azért fontos mert az ISTENI irányítás így fut végig a rendszerünkön és amit vállaltunk azt cselekedjük meg.

Ne feledd ez a jóslat és így hajtjuk végre a várva várt CSODÁT!!!Közös blogot vezetünk Rakk Ilona testvéremmel ott láthatjátok a korábbi és jelenben futó munkákat. Csatlakozzatok be. Istengyermek.blog.hu

A cselekvés ideje jött el VÁRAKOZZATOK ÉS FIGYELJETEK AZ ÉGI JELEKRE!

Áldott legyen minden lény aki vállalta a testet öltést és az ERŐ SZERETET ENERGIÁJÁT KÉPES HASZNÁLNI.


A FÉNY RAGYOGJA BE ORSZÁGUNKAT ÉS A LELKEKET EGÉSZSÉGBEN ÉS BŐSÉGBEN AZT KÍVÁNOM MINDANNYIUNKNAK!!!

Áldással, MagdiApró megjegyzés: a blogon hamarosan korrigálni fogjuk, hogy a dobogókői "tervezett épitkezés" egy TÉVES híren alapult, az önkormányzat már korábban megtiltotta az építkezést, és ez jelenleg is érvényben van.

2014. szeptember 3., szerda

Szegedi Nemzeti Szer 2014.09.5-7.


Kedves Magyar Testvéreink!


Szeretettel meghívunk Mindannyiótokat a 2014. szeptember 5-6-7-én megtartandó Szegedi Nemzeti Szerre - A magyar EGYségért - Kis-Boldogasszony jegyében.


 
 
Kérünk benneteket, hogy a mellékelt plakátot, illetve szóróanyagot minden elkötelezett magyar testvéreiteknek, barátaitoknak, ismerőseiteknek továbbítsátok!
Mindenkit, aki a TISZTA MAG NEMZETSÉGÉHEZ tartozik, mozgósítsatok!


Egyéb fontos megjegyzések:

- Kedvező áron szálláslehetőség igényelhető:
Ortutay Gyula Kollégium ( Harmati László: 20/299-0829, e-mail: szallasszervezes@ngsz.hu) 2100 Ft/fő Nettó áron.

- Étkezés szombati napon a Vértó Nemzeti Emlékhely mellett: a Menü Étteremben, kedvezményes áron biztosított.
Várunk Benneteket igaz szeretettel:

Apró Juhász János
FVSZME elnök, Őrző
Nagy Tímea
irodavezető
Szávicsné Polyák Piroska
alelnök

Honlap: www.fvszme.huPROGRAM 


Szegedi Nemzeti Szer - A Magyar Egység megteremtéséért- Kisboldogasszony jegyében

2014. szeptember 5-6-7.

Szeptember 5. péntek - FVSZME Székház (Szeged, Fő fasor 9.)

Magyar Szakrális és Népművészeti kiállítás

16:00 óra – Szegedi Nemzeti Szer ünnepélyes megnyitója
Megnyitja: Apró Juhász János (FVSZME elnöke) és Szelei Magdolna –szakrális vezető
Ének: Felber Gabriella – Bartók és Pásztori Díjas operaénekes
Kiállítás megnyitó
Kiállító képzőművészek:
Bullás Mária – szakrális üveg-, és ikonfestő
Fetter Ferencné – népi iparművész, hímző Lőrincz Ferenc – faszobrász
Losonczi János – népi iparművész, fafaragó
16:30 - Előadás: Erdély - Széphavasi kápolna története és jelentősége, a magyar összefogás megvalósulásaként
Előadó: Gergely István „Tiszti” – Csíksomlyó egykori plébánosa
Andrikó László – tanár, őstörténet kutató (a Széphavasi kápolnaépítő munkák főszervezője)
18:30 - Szakrális zenés előadás: Erdélyi Magrendszer Közösség: Kerubok zenés csoportja
Rendezvény védnöke: Kothencz János - a Nemzeti Oldal független polgármester jelöltje Szeged
    Fővédnök: Gergely István „Tiszti” - Csíksomlyó egykori plébánosa


Szeptember 6. szombat - Vértó Magyar Történelmi Nemzeti Emlékhely

Szegedi Nemzeti SZER – Kisboldogasszony jegyében

11:00 – A Nemzeti Emlékhely ünnepélyes átadása – Koszorúzás Nagyboldogasszony szobránál
Ünnepi beszédet mond: Apró Juhász János (FVSZME elnöke)
Kothencz János (Nemzeti Oldal független polgármester jelöltje)
Gergely István „Tiszti” (Csíksomlyó egykori plébánosa)
Gyebrovszki Klára (Mária Lovagrend elnöke)
Erdély - Széphavasi kápolnába Bullás Mária által felajánlott ikon ünnepélyes átadása
12:00 – Délmagyarországi dobkörök lélekhangolása
13:00 – Szegedi Nemzeti Szer – Kisboldogasszony jegyében
Szert vezeti: Szelei Magdolna – szakrális vezető
Közreműködnek: Fényesség Táltos Dobkör (Szentes, Orosháza), Fehérlófia Dobkör (Békéscsaba)
Erdélyi Magrendszer Közösség: Kerubok zenészek csoportja
Gyerekprogramok: lovaglás, lovaskocsizás, solymász bemutató

FVSZME székház (Szeged, Fő fasor 9.)
17:00 Előadás: Dr. Czeke András – szülész-nőgyógyász, magyarságkutató: „Kisboldogasszony üzenete”
18:30 Előadás: Szelei Magdolna – szakrális vezető: Kisboldogasszony Szer összefoglalója 
Szeptember 7. vasárnap - FVSZME székház (Szeged, Fő fasor 9.)

10:00 Előadás: Géczy Gábor – atomfizikus, MAG program megalapítója: EGÉSZ-ség - Ami egy embert, egy családot, egy nemzetet egyben tart.
11:30 A Szegedi Nemzeti Szer üzenete: Gyebrovszki Klára – Mária Lovagrend elnöke
Szegedi Nemzeti Szer ünnepélyes zárása: Szelei Magdolna – szakrális vezető
Ének: Felber Gabriella – Bartók és Pásztori Díjas operaénekes
Zárszó: Apró Juhász János (FVSZME elnök)

Főszervező:
Független Városi Szövetség – Magyar Egyesület
6726 Szeged, Fő fasor 9. , Tel: 62/635-312, 70/679-8080

www.fvszme.hu
3 melléklet


Áldott  Magok,  akik úgy döntöttetek  részt kívántok venni  a szegedi szeren, KÉREM  HOGY MÁR DÉLELŐTT  11  órára legyetek  a vértói  kurgánnál, mivel   szakrális  ünnepi programmal kezdünk 
Szelei Magdolna

      

Szeged Vértó, Kurgán 2012 

videó: