2014. szeptember 24., szerda

Az ÖRÖKSÉg és vállalása 2014.09.24. ..De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani...Az Örökség vállalása


A szeptember 5-7 között, Szegeden megtartott Nemzeti Szer - hogy fordulatot hozzon egy nemzeti szintű egység megteremtésének az elindításában - beváltotta célját. Kisboldog Asszonyunk születése napjának tisztelete és valós történelmi, szakrális múltunk megdöbbentő információi, új felületet kínálnak az egység létrejöttére.


De milyen új információkat hoztunk erre a rendezvényre? Attila királyunk kapcsolatát Jézus Urunk feltámadási leplével, amit Ő maga hozott magával Edesszából (Urfa), majd mindvégig vele volt az Európai utazásai során! A nála lévő lepel előtt térdelt le egész Európa, beleértve Róma akkori püspökét is. Mert Attila gyógyítani jött, és nem hódítani. Azért jött, hogy helyreálljon Jézus urunk valós élettörténete és tanítása. Hogy a római birodalom által államvallássá hamisított kereszténységet visszavezesse Jézus tiszta tanításaihoz, és életpéldázatához.


Amikor hazatért, a lepel is hazatért. Itt őriztük Pannon föld közepén, egy az Arvisurában már említett szellemi iskolában. Egészen 1301-ig, III. András király haláláig, - amikor is kihalt az „Árpád-ház” fiú ága.


Megtaláltuk azt a helyszínt, ahol a szentély falainak romjai vannak. A hely, és a még ott létező szellemi vezetők tanításai, beavatásai által látjuk, hogy Attila, nem csupán harcosa volt Jézus Urunk igaz hitének, hanem vérszerinti leszármazottja is! Mert a valóságban Jézusnak és Mária Magdolnának három megszületett gyermekéről tudunk, és egyikük egy fiúgyermek. Négy-öt generáció múltán születik Attila, Edesszában….


Így nyer értelmet a Kárpát-hazában élő magyar kettős fejedelemség Apostoli státusza, majd az azt követő Apostoli királyság különleges státusza. Fontos tudnunk, hogy a magyarság Apostoli minősége nem Istvánnal, azaz a királysággal kezdődik, hanem a kettős fejedelemség és Atilla korától! Mert a nyugati királyok az Isteni Kegyelem alapján uralkodtak, míg a mindenkori magyar király, mint Apostol Király, - az Istenfiúi Örökség jogán.

 Ezért a magyar királyság Apostoli Királyság, mind addig, míg él az egyenes ági vérvonal. Az Apostol Királyok számára megadatott az Isteni Bizonyosság, a beavatás, a királlyá választás révén. Mert a Magyar Szent Korona az Isteni Bizonyosság megszemélyesítője. Égi Élő Igazság. Amely élő, Isteni személyesség. Mindemellett Jézus feltámadási leple is Isteni Bizonyosság. Mert benne él a feltámadás bizonyítéka és magyarázata. Azzal, hogy Jézus kimondja, az Atya és Én Egyek Vagyunk! Mit is mond Jézus? Azt, hogy a feltámadás során maga az Atya jön „vissza”. Tehát, a lepelben maga a Teremtő van jelen, élő minőségben.


Mindkét Isteni Bizonyosság összetartozik. A Korona és a Lepel, bár két személyiség, - voltaképp Egy. Összetartoznak. Elpusztíthatatlanok, hallhatatlanok. Mert valóban Isteni Bizonyosságok.


Magyarságunk nagy rejtélye a vérvonalunk és a szellemi tudásunk. Történelmünk teljesen lefedi a Jézusi keresztutat.(http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2014/04/keresztut-magyarsag-udvtortenete-0421.html) 
 Csakhogy az üdvtörténelmi keresztutunk főszereplője a Magyar Szent Korona! A nemzet csak beteljesíti, megvalósítja az áldozatot. Mert a nemzet és a Korona áldozata okán válik az eddigi gyalázat, - Jézus Urunk életének és tanításainak meggyalázása, - az Isteni Kegyelemmé. Ezzel törlődik a hamis program. Ez a magyar nép és a Korona vállalt üdvtörténelmi szerepe.

Ezek voltak a mindenkori királyaink legtitkosabb beavatási szintjei.


A világi és egyházi hatalmak mindvégig féltek, rettegtek attól, hogy a magyarok újra emlékezni fognak a valódi múltjukra. Meg is tettek az eltelt évszázadok alatt minden gonoszságot, hogy ezt elkerüljék. És ezért nem kerülhetett napvilágra a Fatimai jelenésekkor átadott harmadik üzenet valódi tartalma. Az üzenet az Apokalipszis. Azonban nem úgy, ahogy Rómában olvassák és értelmezik. Az Apokalipszis görög kifejezés. Jelentése: „Lehull a lepel”.


Igen, jól olvassátok! Ez Jézus valós életrajzának, tanításainak és a feltámadási lepelnek az újbóli napvilágra kerülését jelenti. Vatikáni titkos könyvtári relikviák és a magyarokra vonatkozó eredeti emlékek igazolják mindezt. Ezért is zárták el előlünk.

Már nem számít. A szellem és az Egy Isteni Akarat újból felszínre hozza mindezt. Azt gondoljuk, hogy a keresésnek vége. Eljött az idő, a felfedésre. A Lepel valóban lehull!


Mégpedig azáltal, hogy mindezeket felismerjük saját Örökségünknek. Felismerjük és Vállaljuk. Ez az Örökség, képes egységet teremteni közöttünk, - bármilyen korábbi politikai, vallási, vagyoni, nemzetiségi, szakrális nézetkülönbség vagy érdekkülönbség ellenére is.


Ma már nem a király szintjén él a beavatási útvonal. Ma tömeges felébredésben és nagy létszámban történik a beavatás. Ezekbe a titkokba. Az Örökségbe.Arra szólítunk minden értelmes és jó lelkületű testvérünket, hogy csatlakozzon a Szegedi Szeren, hangos szóval és háromszor kimondott kijelentésünkhöz:

VÁLLALJUK!


Ez az Örökség képes egységbe állítani bennünket.

Hát ezért mondjuk azt, hogy a Szegedi Szer, új kezdetet jelent nemzeti szinten az egység létrejöttében. Ehhez várunk benneteket, vállaljátok fel bátran Örökségeteket! És minden további eseményen, gyűlésen, rendezvényen egyre többen vállaljátok az Örökségeteket.Maradunk tisztelettel az Isteni Bizonyosságban:

Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor
Ö R Ö K S É G
Az Apokalipszis elkezdődött

Minden, amit eddig titkoltak valós történelmünkről és szakrális vérvonalunkról, nyilvánosságra kerül. Így már tudjuk, hogy Atilla királyunk saját kezűleg, maga hozta el Edesszából Jézus urunk Feltámadási Leplét. Vele volt végig az Európai útján, hisz Ő azért jött, hogy helyreállítsa Jézus valódi tanításait, életpéldáját és életrajzi adatait. Aztán a Lepel visszajött Kárpát-honba, egy szentélyben őriztük Pannónia közepén 1305-ig. (lásd: Arvisura, Képes Krónika, Pray Kódex…)


Az apokalipszis tehát valójában azt jelenti, hogy „Lehull a lepel”. Azaz, az igazság napfényre kerül. Nekünk, magyaroknak, - az üdvtörténelmünk okán, - most kezdődik el a feltárás folyamata. Mind lelkileg, mind tudatilag, mind fizikailag.


Megtaláltuk az egykori szentély helyét és maradványait!

Szeretnénk a romok helyén újra felépíteni a körszentélyt, méltó zarándokhellyé tenni, kitisztítani a körülötte lévő területet. Hogy leborulhasson Jézus Feltámadási Leplének őrzőhelye előtt az arra méltó és tudatos nemzet.


Ehhez kérünk segítséget, hogy a közös Örökségünket, összefogva újra életre keltsük.


A hely birtokba vétele, a szentély újbóli felépítése és zarándokhellyé alakítása közös összefogással megvalósítható. 

Ehhez kérünk minden jóérzésű magyar Örököst, hogy egyéni lehetőségeinek a figyelembe vételével, támogassa az újjáépítést. Mindenki, ahogy és amivel tudja.


Az erre a célra született adományszámla javára várjuk a nemzet tagjainak segítségét, akár hívő, akár nem.


Az adományszámla számlaszáma:

73600046-50011287

Köszönjük a felajánlásokat!


Nagy Gábor, Korona Sándor, Répássy Viktor
Ahogy Szegedről hazaérkeztünk, csoda történt. Az a helyszín, ahol Jézus Urunk Feltámadási Leplét őriztük 1301-ig, - Öreg Isten akaratának megfelelően, - a birtokunkba juthat. Így nem csak a területet védhetjük, hanem újjáépíthetjük az egykori szentélyt, és méltó szakrális hellyé változhat ismét. Ehhez kaptunk égi segítséget és ennek fényében nyitottunk egy adományszámlát, hogy a segíteni akarók forintjait összegyűjthessük. Mi inkább az egyszerű, de tiszta hitű embereket szeretnénk megszólítani, és akár ezer forintos adományokból megvenni a területet, és majd később felépíteni a körtemplomot.
Ehhez kérjük a segítségeteket. Ha a saját levelező listátokon és rendezvényeiteken megosztanátok az anyagot és a felhívást, így sok jó lelkű magyar emberhez eljut a kérésünk. És ha az országban lesz 1500 ilyen ember, már megvalósulhat az Isteni Akarat.
NagyGábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése